دوره و شماره: دوره 25، شماره 91، مهر 1399 
بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین

صفحه 1-17

کاوه احمدی؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد روحانی مقدم


شاخص های شکلی مؤثر بر شکل گیری پارلمان تک مجلسی یا دومجلسی

صفحه 45-67

حسن گروسی؛ بابک باصری؛ علی فقیه حبیبی؛ مهدی هداوند


تعارض ادله قانونی و راهکارهای حل آن

صفحه 159-177

جلال الدین قیاسی؛ زهرا سادات مناقب