دوره و شماره: دوره 25، شماره 89، خرداد 1399 
جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها

صفحه 121-138

فاطمه شیخی؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی؛ غلامعلی سیفی بناب


بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین

صفحه 223-250

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل

صفحه 251-274

میرمصطفی سیداشرفی؛ محسن محبی؛ صابر نیاورانی؛ سید علی هنجنی