تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

    ابعاد متنوع توافقات حمایتگری ورزشی‌‌ آن‌ها را با حقوق ورزشی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تبلیغات و بازاریابی و به‌ویژه حقوق قراردادها در تعامل نزدیکی قرار داده است. نقش قراردادهای حمایتگری ورزشی در شکوفایی و توسعۀ بازاریابی ورزشی و مهیا ساختن بسترهای قراردادی مناسب برای بهره‌گیری حداکثری از شهرت و اعتبار ورزشکاران و نهادهای ورزشی از یک‌سو و شناسایی برند حمایتگران در کوتاه‌ترین زمان و کاهش هزینه‌های تبلیغاتی آنان از سوی دیگر، قابل انکار نیست. این مقاله می‌‌کوشد تا از خلال تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت‌های حقوقی نظام‌های پیش‌رو، ضمن معرفی انواع قراردادهای حمایتگری، نقش بارز دارایی‌های فکری را در چنین توافقاتی نمایان ساخته و ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی را به‌لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژۀ طرفین و مسئلۀ مهم تعارض بازاریابی تحلیل کند. نتایج حاصل از این نوشتار مبین آن است که فقدان موازین حقوقی ناظر به قراردادهای حمایتگری در ایران، مواجهه با مسائل ویژۀ این نوع توافقات را به موازات توسعۀ خصوصی‌سازی در ورزش با چالش جدی مواجه خواهد کرد و از این‌رو باید با تدبیر از راهکارهای مطلوب حقوقی دیگران، به‌منظور نظام‌بخشی اصولی به این قراردادهای نسبتاً نوین بهره جست.

کلیدواژه‌ها


 Blackshaw, Ian, (2005) Protecting Sports Image Right s in Europe, Business Law International V. 6, N. 2.
 Blackshaw, Ian, (2006) Co-Branding in Sport: Conflicts and Some Possible Ways of Resolving Them in Europe, the International Sports Law Journal.
 Blackshaw, Ian, (2012), Sports Marketing Agreements: legal, fiscal, and practical aspects, ASSER International Sports Law, Netherlands.
 Botica Santos, Rui et al, (2011), Sports Law in Portugal, Kluwer Law International, Germany.
 Colucci, Michele (2010), Sports Law in Italy, Kluwer Law International, Netherlands.
 Czarnota, Paul A, (2012), Athlete Privacy Rights and Endorsement Contracts: An Analysis of U.S, U.K. and Australian Law, Virginia Sports and entertainment law journal, Vol. 11:2, SPRING .
 Epstein, Adam, (2012), Sports Law, Cengage Learning, USA.
 Evald, Jens, Halgreen, Lars (2012), Sports Law in Denmark, Kluwer Law International, Netherlands.
 Fortunato, John A. (2013), Sports Sponsorship: Principles and Practices, McFarland, USA.
 Gardiner, Simon, (2001) Sports Law, Cavendish Publishing Limited. UK.
 Gene w, Allen, (2010), Negotiating, Drafting, and Implementing Naming rights Agreements, North Dakota law revive, vol. 86:789.
 McDonnell, -_Malcolm Moir, (2013), Event Sponsorship, Routledge, UK.
 Glover, William, (2009), Sports Law Handbook: For Coaches and Administrators, William Glover, USA.
 Greenwell, Christopher et al, (2014), Managing Sport Events, Human Kinetics, USA.
 Hall, Stacey A. et al, (2010), Sport Facility Operations Management, Routledge, UK.
 Healey, Deborah, (2010), Sport and the Law, ReadHowYouWant.com, Australia.
 Kolah, Ardi (2015), Improving the Performance of Sponsorship, Routledge, UK.
 Leigh Augustine-Schlossinger, (2003) Legal Considerations for Sponsorship Contracts of Olympic Athletes, Villanova Sports & Ent. Law Journal, Vol. 10.
 Li, Mingqian, (2011), On Regulation of Celebrity Endorsement in China, Journal of Politics and Law, Vol. 4, No. 1.
 Louw, André (2010), Sports Law in South Africa, Kluwer Law International, Netherlands.
 Louw, Andre M. (2012), Ambush Marketing & the Mega-Event Monopoly: How Laws are Abused to Protect Commercial Rights to Major Sporting Events, Springer Science & Business Media, Germany.
 Lucien William Valloni, Pachmann, Thilo (2011), Sports Law in Switzerland, Kluwer Law International, Netherlands.
 Mullin, Bernard et al, (2014), Sport Marketing, Human Kinetics, USA.
 Nafziger, James A. R. (2011), Stephen F. Ross, Handbook on International Sports Law, Edward Elgar Publishing, USA.
 Naming Rights Issues; Available at: http://www.acc.com/legalresources/publications/topten/Naming-Rights-Issues.cfm.
 Neils, Elise (2012), Ballpark figures: Assessing‌ Brand Value and the Benefits of Stadium Naming Rights, World Trademark Review.
 Patrick k & Thornton, JD, (2011), Sports Law, Jones and Bartlett Publishers, Canada.
 Pavony, Brett & Thomas, Jaia, (2012), For the Love of the Name: Professional Athletes Seek Trademark Protection, 2 Pace. I.P. Sports & Ent. L.F. Volume 2.
 Schwarz, Eric C. et al, (2012) Advanced Theory and Practice in Sport Marketing, Routledge, UK.
 Scott Rosner, Shropshire, Kenneth L. (2011), The Business of Sports, Jones & Bartlett Publishers, USA.
 Shirt sponsorship; Available at: http://www.Totalsportek.com/Football/Premier-League-Shirt-Sponsorship-Deals/.
 Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, Routledge, UK.
 Spengler, John O et al, (2016), Introduction to Sport Law With Case Studies in Sport Law, Human Kinetics, USA.
 Swayne, Linda E, Dodds, Mark (2011), Encyclopedia of Sports Management and Marketing, SAGE Publications, USA.
 The Five Most Expensive Jersey Sponsorships in European Soccer; Available at: http://www.forbes. Com /sites /jjcolao/2013/04/22/the-five-most-expensive- jersey-sponsorships-in-european-soccer/
 Thornburg, Robert H, (2003) Stadium Naming Rights: An Assessment of the Contract and Trademark Issues Inherent to Both Professional and Collegiate Stadiums, Virginia sports and entertainment law journal, Vol, 2:2.
 Wong, Glenn, (2010), Essentials of Sports Law, ABC-CLIO, USA.