داوران

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته / تخصص

دانشگاه / وابستگی سازمانی

پست الکترونیک داور

محمدعلی

اردبیلی

استاد

علوم جنایی

دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebili@sbu.ac.ir

امیر

اسلامی تبار

مربی

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

eslamitabar@ujsas.ac.ir

احمد

اسماعیل‌تبار

استادیار

فقه و اصول

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

a.esmailtabar@gmail.com

محسن

اسماعیلی

استاد

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

Esmaeili1344@yahoo.com

محمدرضا

اصغری شورستانی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mohammadreza1170@gmail.com

محمدرضا

الهی منش

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

m.elahimanesh92@yahoo.com

احسان

بابایی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

فقه جزایی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

ehsanbabaei@ujsas.ac.ir

حسن

بادینی

دانشیار

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

hbadini@ut.ac.ir

عباس

تدین

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه تهران

atadayyon@gmail.com

محمدهادی

توکل‌پور

استادیار

حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mh.tavakolpour@gmail.com

مهدی

جوهری

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

M.j.mahdijohari@gmail.com

سید احمد

حبیب نژاد

دانشیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

a.habibnezhad@ut.ac.ir

محمود

حکمت نیا

استاد

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

mh.hekmatnia@yahoo.com

قاسم

خادم رضوی

استادیار

حقوق خصوصی

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

Khadem8@hotmail.com

مهدی

خاقانی اصفهانی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی

پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

mr.khaqani@ymail.com

محمد هادی

دارائی

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.daraei@yahoo.com

عباس علی

دارویی

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

adarooei@ujsas.ac.ir

ابوالفضل

درویشوند

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تربیت مدرس

a.darvishvand@modares.ac.ir

سید محمدهادی

راجی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه امام صادق (ع)

raji@isu.ac.ir

ولی الله

رستمی

دانشیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

vrostami@ut.ac.ir

امید

رستمی غازانی

استادیار

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

o.rostamighazani@gmail.com

بهزاد

رضوی فرد

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

razavi1351@yahoo.com

احمد

رفیعی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

Ahamadrafei1388@yahoo.com

هادی

رمضانیان فهندری

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

ramazanian@ujsas.ac.ir

علی

ساعت چی

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه فردوسی مشهد

alisaatchi@um.ac.ir

آرامش

شهبازی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

aarameshshahbazi@gmail.com

عباس

شیری ورنامخواستی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه تهران

dr.a.shiri@gmail.com

محمد حسن

صادقی مقدم

استاد

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

mhsadeghy@ut.ac.ir

محسن

صوفی زمرد

استادیار

حقوق جزا و جرمشناسی

دانشگاه علوم انتظامی امین

M.sufi61@gmail.com

سید علیرضا

طباطبائی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

aghighsart@yahoo.com

حسین

عبداللهی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه شاهد

H.A8314@YAHOO.COM

ناصر

علیدوستی شهرکی

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

n.alidoosti@gmail.com

سلمان

عمرانی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه امام صادق(ع)

salman.emrani@live.com

سید محمد مهدی

غمامی

دانشیار

حقوق اقتصادی و حقوق عمومی

دانشگاه امام صادق(ع)

mmghamamy@gmail.com

علی اکبر

فرح زادی

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

aliakbar.farahzadi@yahoo.com

محمد حسین

فضائلی

استادیار

حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

fazaeli2008@yahoo.com

سید مرتضی

قاسم زاده

استاد

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.qasemzadeh@yahoo.com

علی

قاسمی

استادیار

حقوق بین الملل عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

a.ghasemi1959@yahoo.com

ناصر

قاسمی

دانشیار

حقوق جزا وجرم شناسی

جزای اختصاصی

(جرایم زیست محیطی)

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.ghsemi76@gmail.com

سید محمود

کاشانی

استاد

حقوق خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی

sammkashani@gmail.com

سید مهدی

گنجیانی

استادیار

فقه و اصول

(سطح 4 حوزه)

دانشگاه معارف گروه نهاد رهبری

ganji.705520@yahoo.com

همایون

مافی

استاد

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

hmynmafi@yahoo.com

یوسف

محمدی مقدم

استاد

مدیریت دولتی

دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammad@yahoo.com

سید هادی

محمودی

استادیار

حقوق بین الملل

دانشگاه شهید بهشتی

shmahmoody@yahoo.com

محمد امین

ملکی

استادیار

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.a.maleki@gmail.com

مهدی

منتظرقائم

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mahdiqaem@gmail.com

صالح

منتظری

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

salehmontazeri@gmail.com

مصطفی

منصوریان

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mansourism@yahoo.com

حسنعلی

موذن زادگان

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

moazenzadegan@gmail.com

عابدین

مومنی

استاد

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

abedinmomeni@ut.ac.ir

حسین

میر محمد صادقی

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128@yahoo.com

عباس

میرشکاری

استادیار

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

mirshekariabbas1@yahoo.com

سید علیرضا

میرکمالی

استادیار

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

a_mirkamali@sbu.ac.ir

محمد رضا

نظافتی

استادیار

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

391mrn@gmail.com

میثم

نعمتی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mnemati@ujsas.ac.ir

سیدابوالقاسم

نقیبی

دانشیار

فقه و حقوق خصوصی

دانشگاه شهیدمطهری

da.naghibi@yahoo.com

علی

نواری

استادیار

حقوق بین الملل عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

navari@ujsas.ac.ir

امیر حسن

نیاز پور

استادیار

جزا و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

niapah@yahoo.com

کمال

نیک فرجام

استادیار

(بازنشسته)

حقوق خصوصی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

nikfarjam.kamal@gmail.com

محمد رضا

ویژه

دانشیار

حقوق عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

mrezavijeh@yahoo.com

مجتبی

همتی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

mhemmati1358@yahoo.com