اصول اخلاقی انتشار مقاله


عناوین اصلی
 
1 -سوء رفتارهای پژوهشی
2 -عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان
3 -عدم رعایت حقوقی آزمودنی ها
4 -جعل داده ها
5 -تحریف داده ها
6 -سرقت علمی
7 -اجاره ی علمی
8 -عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
9 -انتشار مجدد
10- هم پوشانی اطلاعات
11 -خرید و فروش آثارپژوهشی
12 -جعل هویت

تفصیل عناوین اصلی

الف  مصادیق سوء رفتارهای پژوهشی
1) عدم داشتن دانش تخصصی و صلاحیت علمی در موضوع مورد پژوهش.
2) عدم مراعات صداقت در ارائه گزارش کارهای علمی خود برای کسب امتیازات علمی و اداری و ترفیع و ارتقا.
3) جانبداری در فرآیند انجام پژوهش با دخالت دادن پیش فرض ها و تمایلات خود، دیگران یا مؤسسه ی سفارش دهنده ی پژوهش.
4) عدم ارائه نتایج واقعی پژوهش بدلیل ترس و تأثیر فشارها و جهت گیری های سوء پیرامون پژوهشگر.
5) عدم پایبندی به عنصر زمان (موعد مقرر) در انتشار نتایج پژوهش (امتناع از انتشار نتایج بدست آمده پژوهش در بازه زمانی معین، بدلیل منافع سودجویانه از روی عمد یا به طور سهوی).
* فقط به دلایل امنیتی می توان انتشار نتایج پژوهشی را به زمان دیگری موکول کرد.
6) ابهام و عدم دقت در تدوین گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بین دست آوردهای علمی پژوهشگر و یافته های گرفنه شده از کار دیگران.
7) بازنویسی گفته های دیگران، بازی با الفاظ، زیاده نویسی، کلی گویی، جزم اندیشی و مصرف گرایی.
8) تعصب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین و حسادت، تحقیر و استخفاف دیگران، حرمت شکنی، بزرگ نمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دلیل دگرباوری، فریب، آزار و اذیت، بهره برداری ناپسند از واژه ها و افراد.
9) استفاده و استناد به منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی (مجله، سایت حامی مقاله و نویسنده ی مقاله).
10 ) عدم رعایت منافع ملی در کلیه مراحل انجام پژوهش.
11 ) استفاده خلاف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشیار، استادیار و .... در آثار پژوهشی.
12 ) هرگونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسنده یا نویسندگان مقالات علمی.
13 ) عدم استفاده از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تألیف، تصنیف، تحقیق.

ب مصادیق عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان
14 ) عدم رعایت منافع ذینفعان در تمام مراحل پژوهش.
15 ) انتصاب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مؤلف حقیقی (فرد یا افرادی که نقش به سزایی در جنبه های علمی پژوهش داشته اند) از فهرست نویسندگان.
* در تمامی کارهای نوشتاری مشارکتی، باید نام کلیه کسانی که در انجام پژوهش، جمع آوری داده ها و نظیر آن مشارکت علمی داشته اند به عنوان مؤلف ذکر شود. در صورت عدم رضایت آن، یک یا چند مؤلف مجاز به استفاده از داده های آنها نمی باشند.
16 ) عدم رعایت ترتیب درج اسامی براساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش پژوهش و مشارکت خلاقانه ی آنها.
17 ) سوء استفاده از منابع مالی تخصیص داده شده جهت انجام پژوهش.
18 )کتمان نتایج خاصی از تحقیق در ازای دریافت وجوهی از متولیان تحقیق با تهیه گزارش های چندگانه که موجب مخدوش شدن نتایج تحقیق و سردرگمی خوانندگان شود.
19 ) عدم اظهار اطلاعات مربوط به بودجه، افراد و یا مؤسسات حمایت کننده و مرتبط با پژوهش و یا اظهارات غیرواقعی در این ارتباط.
20 ) عدم اعلان نام مرکزی که پژوهش در آنجا انجام شده.
21 ) تهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران و بدون اطلاع قبلی آنها از محتوای مقاله و محل ارسال آن.
ج) مصادیق عدم رعایت حقوق آزمودنی ها
22 ) عدم معرفی مناسب پژوهشگر به آزمودنی ها (testers) و ارائه ی اطلاعات نادرست درباره ی خود به آنها.
23 ) عدم روشنگری آغازین در خصوص پژوهش )نوع پرسش های پژوهش، درجه ی حساسیت این پرسش ها و تأثیرهای احتمالی پژوهش برآنها  (به آزمودنی ها).
24 ) اجبار آزمودنی ها جهت مشارکت در پژوهش.
25 ) عدم رعایت حریم خصوصی آزمودنی ها.
26 ) استفاده و کاربرد اطلاعات مربوط به آزمودنی ها در شرایط خارج از هدف های پژوهشی و با برای مقاصد شخصی.
27 ) عدم رعایت رازداری و ناشناخته ماندن آزمودنی ها در پژوهش (افشای هویت).
28 ) افشای عناوین و نتایج فعالیت های پژوهشی که جنبه محرمانه دارند.
29 ) انتشار اسرار و اطلاعات اشخاص یا نهادها، بدون اطلاع و مجوز صاحبان حق.
31 ) عدم رعایت سلامت، ایمنی، ضوابط و استانداردهای لازم جهت حفاظت و آسایش آزمودنی های (انسان، حیوان، گیاه، اشیاء، اسناد و مدارک، آثار باستانی و محلی) در حین پژوهش به بهانه پیشرفت علم و منافع جامعه
د- مصادیق جعل داده ها
31 ) ساخت، ثبت و انتشار داده ها یا نتایج یک پژوهش یا محصول علمی به صورتی که تمام یا بخشی از داده ها یا نتایج مذکور اصلاً وجود نداشته یا غیرواقعی باشد. مانند:
 •  ارائه ی نتیجه های ساختگی به عنوان نتیجه های آزمایش یا خروجی دستگاه های اندازه گیری یا نرم افزار
 •  جا به جا کردن نتیجه های یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگر
 •  ساختن داده های غیر واقعی و یا دادن گزارش غیر واقعی یا ثبت غیر واقعی از آنچه روی نداده است.
 •  ارائه اطلاعات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گرد آوری آنها نشده است.
 •  داده سازی و یا استفاده از داده های مشابه جوامع تحقیقاتی دیگر
ه-مصادیق تحریف داده ها
32 ) دست کاری یا حذف عمدی کامل یا بخشی از داده ها، مراحل، روش ها،تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه و پژوهش به صورتی که با داده یا یافته های واقعی متفاوت باشد. مانند:
 •  ارائه ی مراحل آزمایشگاهی یا فرآیندهای غیرواقعی تحلیل، برای رسیدن به نتیجه هایی که در مقاله داده شده است.
 • دست کاری نتیجه های به دست آمده از شبیه سازی یا آزمایش های تجربی.
 • حذف بخشی از داده ها، نتیجه های آزمایشگاهی، یا بخشی از تحلیل های نظری که ارائه ی آنها، نتیجه های به دست آمده را مورد تردید قرار می دهد.
 •  استفاده از نرم افزارهای مختلف برای ایجاد تغییرهای غیرواقعی مورد نظر در شکل ها یا نمودارها.
 • دست کاری شرایط آزمایشگاه برای رسیدن به نتیجه های دلخواه.
 • خوش رنگ و آب جلوه دادن یا بزرگ نمایی امور کوچک با هدف پنهان کردن واقعیات بزرگتر.
 • دست بردن در داده ها، حذف، تعدیل و با اضافه کردن به داده ها به نحوی که آنچه ارائه می شود کاری نو بنماید و با نظریه ای خاص با اینکار درست جلوه کند.
 • دستکاری کردن عمدی در دستگاهها و روند تحقیق و آزمایش به نحوی که نظریه ای خاص درست یا غلط جلوه کند.
 • بیان ادعا یا پدیده ای که واقعی نباشد
و-مصادیق سرقت علمی
33 ) کپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصولات علمی بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب اثر، شامل:
 • اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده ی دیگر.
 • تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های ساختاری در نوشتار.
 • انتساب ایده ها، نظریات، فرآیندها، نتیجه ها یا کلمه های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه بعنوان کار خویش.
 • استفاده کردن از نظریات یا کارکرد افراد دیگر و ارائه آن بعنوان کار خود بدون ذکر نام و یا دادن اعتبار به آنها.
 • استفاده یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن بنام خویش.
 • استفاده از کار شخص دیگر به شکل کلمات، فرآورده ها و یا نظریات برای نفع شخصی، بدون ارجاع به کار اولیه.
 • ترجمه ی کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی ربط، و معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی.
 • برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله ISI و چاپ آن در مجلات علمی داخلی.
 • ارائه مقاله چاپ شده دیگران در سیمینارهای داخل یا خارج کشور.
 • استفاده کامل یا بخشی از مقالات، پایان نامه و کتب چاپ شده دیگران بدون ارجاع به نویسندگان مقاله، پایان نامه، کتب یا اثر.
 • کپی برداری غیر قانونی از نتایج پایان نامه دیگران.
 • عدم رعایت کلیه ی موازین اخلاقی مرتبط با منابع و آثار چاپی در هنگام استفاده از منابع و آثار الکترونیکی
 • عدم رعایت ارجاع دهی طبق سنتهای ای پی ای یا شیکاگو و سایر نظامهای ارجاع دهی مرسوم.
 • کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب، شامل استفاده یک پارگراف یا بیشتر، از منبع اصلی به شکل "کلمه به کلمه" یا "جمله به جمله" (بدون پاورقی) می باشد.
 •  کپی برداری غیرقانونی از نتایج مقالات: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله دیگر، بدون ارجاع به متن اصلی و اجازه ی کتبی از مالک معنوی آن در صورت استفاده از شکل ها، نمودارها، جداول، منحنی، عکس، روش های انجام یک فرآیند، پرسشنامه ی تدوین شده و هر چیز دیگری که مستقیماً توسط مؤلف حاصل نشده باشد.
 • کپی نمودن جملات "کلمه به کلمه" با مونتاژ نمودن پاراگراف ها "جمله به جمله " از منابع گوناگون، علیرغم اشاره به مأخذ آنها در انتهای هر جمله با پاراگراف.
 • تبصره: بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع صرفا داخل گیومه بلامانع است
 • کپی برداری از ساختار با الگوریتم نوشتاری دیگران، به عبارت دیگر، دنبال کردن الگوی چهارچوب نوشتاری دیگران، به همان فرم.
 • توضیح: منظور از ساختار یا الگوریتم نوشتار، متدلوژی پژوهش در فرمت تئوری یا روش انجام آزمایش تحقیقاتی است. به عبارت دیگر زمانی می توان از روش تحقیق تئوری با آزمایشگاهی دیگران استفاده نمود که به روشنی بیان شود که روش برگرفته از کدام منبع یا مرجع است.
ز-مصادیق اجاره ی علمی
34 ) منظور این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادی را برای این منظور به کار گیرد و خودش در فعالیت پژوهشی چندان تلاش نکند، سپس، بعد از تحویل کار با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر نماید.

ح-مصادیق عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
35 ) چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) بطوری که استاد(ان) راهنما و با همکاری فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند.
36 ) نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن.
37 ) عدم پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده ی مسئول.
38 ) عدم سپاسگزاری از افراد حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاری که نویسنده یا نویسندگان براساس مستندات، ملزم به ذکر نام آنها بوده اند.
39 ) انتساب غیرواقعی پژوهش به مؤسسه ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه ای فرد نویسنده نداشته است.
41 ) عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استادان( راهنما و استاد)ان( مشاور.
41 ) عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه (درستی/ نادرستی) به عنوان شخص مسئول.
42 ) اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها.
43 ) دادن اطلاعات پایان نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ التحصیل توسط استاد)ان( راهنما یا مشاور، به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا انتشار آن بصورت پایان نامه افراد دیگر.
44 ) مصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اطلاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای مجلات، کنفرانس ها و .... ارسال شده است.
45 ) انتشار نتایج طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در قالب کتاب، مقاله و ..... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش ها.
46 ( چاپ مقالات با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا همکار پایان نامه و رساله
47 ) استفاده های غیرقانونی از مواد، محتواها، نشانه های تجاری، رموز تجاری یا اموال فکری تحت پوشش قانون کپی رایت.
48 ) استفاده از نام، عنوان و آرام موسسات و سازمان ها بر روی کتاب، مقاله و .... بدون کسب مجوز.
49 ) ترجمه متون علمی و ادبی بدون اخذ مجوز از نویسنده اصلی اثر.

ط-مصادیق انتشار مجدد
50 ) چاپ مجدد یک کتاب، مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخش هایی از آنها که قبلاً در یک نشریه ی چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده باشد.
*چنان چه نویسنده ی مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه ی دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه ی اول اعلام نماید.

ی -مصادیق مصادیق همپوشانی انتشارات
51 ) پژوهشگر داده های مقاله ی پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند.
52 ) چاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت بالادر یک مجله دیگر.
• دارنده ایده علمی می تواند مقاله ای که در یک زبان چاپ شده را در یک زبان دیگر نیز به چاپ برساند مشروط برآنکه یه مقاله اول ارجاع بدهد.
• تکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مقالات بعدی همان نویسنده گان، در صورت ضرورت، بلامانع است، اما در هر حال ذکر مرجع لازم می باشد.

ک -خرید و فروش آثار پژوهشی
53 ) خریدو فروش آثار پژوهشی (مقالات، پایان نامه و ...) به نحوی که خریدار، تحقیق را به نام خود بعنوان پژوهشگر یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.
54 ) ضبط خرید، فروش وسوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه

ل -مصادیق جعل هویت
55 ) ارائه اشتباه هویت افراد دیگر در بافت علمی / دانشگاهی
56 ) انتشار آثار با اسامی جعلی یا اسامی دیگر بدون اجازه آنها
57 ) جعل امضا و تهیه گواهی پذیرش جعلی جهت اخذ امتیاز مربوطه

 

در خصوص کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ (

کوپ، انجمنی برای بحث و تبادل‌نظر بین سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحب‌نظران این حوزه است. این کمیته فعالیت خود را از سال 1997 با گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود 9000 عضو از سراسر دنیا در تمام رشته‌ها دارد و عضویت برای سردبیران مجلات و سایر افراد علاقه‌مند امکان‌پذیر است. کوپ، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. توصیه‌هایی برای داوران و سردبیران به منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از غرض و ... تنظیم شده است که رعایت آن‌ها از جانب این اشخاص به عنوان افراد تأثیرگذار در کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش بسیار حائز اهمیت است. جزئیات این آیین‌نامه‌ها در زیر قابل مشاهده است

 
مفاد پایبندی به اصول اخلاقی و نشر

منشور اخلاقی مجله دیدگاه‌های حقوق قضائی
منشور اخلاقی مجله، که بر مبنای دستورالعمل‌های تدوین‌شده توسط کمیته اخلاق در انتشار پژوهش‌ها (COPE) تنظیم گردیده است، ‌تکالیف و تعهداتی را برای کلیه اشخاص ذینفع و دخیل در فرآیند چاپ و انتشار مجله، اعم از سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر، در نظر گرفته است. این تکالیف برای گروه‌های مختلف اشخاص مذکور به شرح ذیل است:
1. تکالیف سردبیر و اعضای هیأت تحریریه
به منظور حسن عملکرد مجله و رعایت الزامات اخلاق در پژوهش، گروه مدیریت مجله دیدگاه‌های حقوق قضائی (شامل سردبیر، مدیر اجرائی و اعضای هیأت تحریریه) تکالیفی به این شرح بر عهده دارد:
1-1. قانون‌مندی در تصمیم‌گیری برای انتشار مقالات:
گروه مدیریت مجله در مورد اینکه کدام مقالات قابل چاپ در این مجله هستند، تصمیم‌گیری می‌کند. گروه مدیریت، در اتخاذ این تصمیم از سیاست‌های کلان مجله و نیز الزامات قانونی که بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط وزارت علوم تعیین شده است یا در آینده تعیین خواهد شد، تبعیت می‌کند.
1-2. بی‌طرفی:
گروه مدیریت مجله، هیچ مقاله‌ای را بدون آنکه داوری تخصصی، به شرح مذکور در بندهای آتی، در مورد آن انجام شده باشد،‌ جهت انتشار در مجله مورد تأیید قرار نخواهد داد. گروه مدیریت مجله هیچ‌گونه پیش‌داوری و اعمال‌نظر شخصی، سلیقه‌ای، جناحی و ... در زمینه پذیرش یا رد مقالات اعمال نمی‌کند و تمامی تصمیمات آن مبتنی بر ملاحظات علمی و تخصصی است.
1-3. بررسی موارد مشکوک:
اگر هر یک از مقالات مندرج در نشریه، از حیث شیوه انجام پژوهش، یافته‌ها و اعتبار مورد تشکیک قرار گیرند، گروه مدیریت مجله ابتدا با نویسندگان تماس گرفته و از آنها درخواست می‌کند که به موارد مطروحه پاسخ دقیقی بدهند. اگر ایراد موجود به نحوی باشد که باعث سوءعملکرد دستگاه قضایی یا به خطر افتادن منافع و مصالح عمومی می‌گردد، ضمن اینکه تحقیقات در جریان است، موضوع در اسرع وقت به اطلاع خوانندگان مجله می‌رسد. پس از پایان بررسی‌ها، گروه مدیریت مجله نتایج بررسی‌های خود را در نشریه منتشر می‌کند و در صورت لزوم، اصلاحیه‌ای در خصوص مطالب قبلی صادر می‌کند.
مجله دیدگاه‌های حقوق قضائی، تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مؤلفان، عدم رعایت اخلاق پژوهش، سرقت علمی و سایر ملاحظات مربوطه را بررسی کرده و خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات در این زمینه می‌داند.
2. تکالیف داوران
داوری در مجله دیدگاه‌های حقوق قضائی به صورت بی‌نام صورت می‌گیرد. هیچ گونه اطلاعاتی که به شناسایی داوران منجر شود، در هیچ یک از مراحل، حتی پس از انتشار مقاله، در اختیار نویسندگان قرار نخواهد گرفت.
2-1. سرعت عمل:
به منظور حفظ حقوق نویسندگان، داوران مجله متعهد می‌شوند که موارد ارجاعی را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهند و چنانچه این امکان برای ایشان مهیا نیست، مجله را در جریان خواهند گذاشت تا نسبت به تعیین داور دیگر اقدام شود.
2-2. محرمانگی:
داوران مجله، مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی کرده و در مورد محتوای آنها هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار نخواهند داد.
2-3. بی‌طرفی داوران:
داوری‌ها می‌بایست به نحو بی‌طرفانه صورت گیرد. برای تأمین این هدف، نظرات داوران می‌بایست مستظهر به استدلال‌های ایشان باشد.
2-4. دقت در ذکر منابع:
داوران دقت نظر کافی به عمل خواهند آورد تا هر گونه مطلبی که در مقاله درج شده و از منبعی دیگر اقتباس یا نقل شده است، با رعایت دقیق ضوابط ارجاع، مشخص گردد و منبع مورد استفاده در مقاله درج گردد.
3. تکالیف نویسندگان
شیوه عملکرد نویسندگان مقالات، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی محتوای مجله،‌ اهمیت فراوانی برای مجله دیدگاه‌های حقوق قضائی دارد.
3-1. اصالت مطالب:
نویسندگان تضمین می‌کنند که مطالب ارسالی آنها برای مجله، از اصالت برخوردار است و قبلاً به هیچ زبانی، در هیچ نشریه‌ای، اعم از داخلی و خارجی، منتشر نشده است.
3-2. اصالت نویسندگان:
ثبت‌کننده مقاله در مجله متعهد می‌شود که تنها نام کسانی را در مقاله به عنوان نویسنده درج کند که مشارکت قابل‌توجهی در نگارش مقاله داشته ‌است. نام تمامی کسانی که در نگارش مقاله چنین نقشی داشته‌اند، می‌بایست در مقاله به عنوان نویسنده درج شود.
3-3. رعایت ضوابط ارجاع:
هرگونه استفاده از منابع دیگر، دقیقاً و با ذکر مشخصات کامل منبع مورد استفاده، در مقاله مشخص می‌شود. در مواردی که از مطالب دارای کپی‌رایت استفاده می‌شود (مانند جداول، عکس‌ها و یا نقل‌قول‌های گسترده) نویسندگان متعهد هستند که قبلاً رضایت مکتوب و صریح صاحب حق را اخذ کنند و در مقاله خود نیز آن را تصدیق نمایند.
3-4. همزمانی:
نویسندگان تعهد می‌نمایند که مقالات ارسالی به مجله را تا پیش از تعیین تکلیف نهایی آنها، برای مجله دیگری ارسال ننمایند. ارائه مقاله به بیش از یک نشریه به طور همزمان تخلف محسوب می‌شود و مجله حقوقی دادگستری در صورت اطلاع از این امر در هر یک از مراحل بررسی مقالات،‌ ادامه روند بررسی را متوقف خواهد کرد.
3-4. تضاد منافع:
چنانچه نویسندگان در انجام پژوهش خود از منابع مالی مؤسسه یا دستگاه خاصی استفاده کرده‌اند، لازم است که آن را در مقاله خود مورد تصریح قرار دهند.