تحلیل اقتصاد ی موانع کارایی قرارداد بیمه با تأملی بر راهکارهای حقوق بیمۀ ایران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه‌تنها خطر را میان بیمه‌گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به‌واسطۀ کنترل‌های قراردادیِ رفتار بیمه‌گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه‌گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می‌آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می‌شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجۀ مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به‌عنوان مهم‌ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت می‌گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می‌تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمۀ ایران استدلال شده است که تکنیک‌ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون‌گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


5- Abraham, Kenneth S. insurance law and regulation fourth edition, foundation press, 5th edition, 2010.
6- Avraham, Ronen, The law and Economics of Insurance Law- A Primer, Connecticut Insurance Law Journal, Vol. 19.1, 2012.
7- Bator Francis M.,"The anatomy of market failure", Quarterly journal of economics, 72,1958.
8- Chandler, Seth, Insurance Regulation, in International Encyclopedia of Law & Economics, Vol. 3, 2000.
9- Cooter Robert, and Ulen, Tomas. "Law and economics"., Addison wesly Longman, third edition, 2001.
10- Henning, Wolf," Europe competition policy for insurance market", Hamishpat law review.vol5, 2000