جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و مسئول مکاتبات.

3 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد حقوق خصوصی،هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویۀ قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعدۀ تفسیر علیه انشا‌کننده است. این قاعده که به‌موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکنندۀ آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحلۀ تفسیر قرارداد اعمال می‌شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل‌کننده در کلیۀ قراردادهای الحاقی، یک‌طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا‌کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم‌ترین مبانی اجرای این قاعده است.

کلیدواژه‌ها


(1)Ghasemzade,seyed Morteza(1376),Settlement of contractual disputes,Judicial Law Views,70-57:5
(2)Jafari Langroudi,Mohammad Jafar(1395),Encyclopedia,volume1,second edition,Tehran,Gang-e-danesh
(3) Horton, David, (2003), Flipping the Script: Contra Proferentem and Standard Form Contracts, 2 university of Colorado Law Review, 80: 20-42.
(4)Mousavi,seyed Fazlollah,mousavi,seyed Mahdi,Vakili Moghadam,Mohammad Hossein,Gholami,Mahdi(1391), A comparative study of contract Principles,Journal of Private Law Research,204-183:1
(5) Wigmore, John (1904), A Brief History of the Parol Evidence Rule, Columbia Law Review, 4: 322-341.
(6)Sarbazian,Majid,Rostamzad Asli,Soroush(1396),Principles and Fanctions of the Interpretative Rule in Contract Law,Knowledge of civil rights,13-1:11
(7) Aharon, Barak (2005), Purposive Interpretation in Law, transl, Sary Bashi, Princeton: Princeton University Press, 1nd edition.
(8) American Law Institute, (1981), The Scope of Contractual Obligations, Restatement (Second) of Contracts 2, St, Paul, Minnesota: American Law Institute Publishers, 1nd edition.
(9) Vogenauer, Stefan (2015), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), UNIDROIT principle, Oxford University Press; 2 editions.
(10)Katouzian,amir Naser(1384),Contract Interpretation,Journal of Faculty of Law and Political Science,(University of Tehran),310-285:70
(11)Safaee,Seyed Hossein(1396),General rules of contracts,Tehran,Mizan,27th edition
(12)Malouf,Luis(1973),Al-Monjed fe loghah,Al-alam,1th edition,Beirut,Dar-o-lmashregh
(13)Jafari Langroudi,Mahammad Jafar(1387),Law Terminology,19th edition,Tehran,Ganj-e-danesh
(14)Mousavi Gorgani,mohsen(1376),The Relationship of Justice with Reason and Religion,Review Magazine,287-270:2
(14) موسوی گرگانی، محسن، (1376)، «رابطه عـدالت بـا عـقل و دین»، مجله نقد و نظر، 2: 270-287.
(15) Aristotle, Nicomachean (1999), Ethics, Hackett Publishing Company, Inc, 2nd edition.
(16) Weinrib, Ernest (2000), Restitutionary Damages as Corrective Justice, Theoretical Inquiries in Law, 1: 50-73.
(17) Malin, Martin, (1990), The Distributive and Corrective Justice Concernsin the Debate over Employment At-Will: Some Prelimin ary Thoughts – Chicago-Kent Dedication Symposium: Topics in Jurisprudence, Chicago-Kent Law Review 68: 107-124.
(18)Vaezi,Ahmad(1388),Acritique of the Theories of Justice,1th edition,Qom,Imam Khomeini Eductional Research Institute
(19)Eyvazlo,Hasan(1384),Justice and efficiency,1th edition,Tehran,Imam Sadegh University
(20)Sadr,Mohammad Bagher,Bita,Economist,volume1,Mousavi,Mohammad Kazem and Espahbodi,Abdolali translation,1th edition,Qom,Eslami,Bita
(21)Motahari,Morteza(1380),Divine Justice,Collection,volume1,1th edition,Qom,Sadra
(22)tabatabaee,mohamad hossein 1386-almizan fe tafsir-e-alghoran,voloume 4-translation of seyed mohamad bagher ,mousavai hamedani-first publishion -qom-eslami
(23)motahari,morteza-1380.divine justice,volume1,first publishion-qom-sadra
(24)Raie,Masoud,Molaian,Mahammad(1393),The approach of Imamiyyah jurisprudence to exchange justice and its effect on interlocking contracts,Journal of Islamic Law,165-135:40
(25) Kokkoris, Ioannis (2008) Abuse of Superior Bargaining Position/Abuse of Economic Dependence and the in applicability of Article, Hellenic Review of European Law, 82: 40-59.
(26) Charny, David (1991), Hypothetical Bargains: The Normative Structure of Contract Interpretation, Michigan Law Review, 89: 1815, 1854.
(27) Kenneth, Abraham (1981), Judge Made Law and Judge-Made Insurance: Honoring the Reasonable Expectations of the Insured, Virginia Law Review. 67: 1873-1894.
(28) Corbin, Linton (1963), Corbin on Contracts: A Comprehensive Treatise on the Rules of Contract Law, Volume 1, West Publishing Company, 1nd edition.
(29) Kronman, Anthony (1980), Contract Law and Distributive Justice, YALE Law Journal 89: 472-473.
(30) Lewinsohn-Zamir, Daphna (2006), In Defense of Redistribution through Private Law, 91: Minnesota Law Review. 91: 370-392.
(31)Ravels,John(1383),Justice as fairness, A recount,Sabeti,Erfan translation,1th edition,Tehran,Phoenix Publishing
(32)Eskini,Rabia(1386),Business Law(Overview of Business Transaction and Organization of business activity),10th edition,Tehran,Samt publishing
(33)Izanlou,Mohsen(1393),Limiting Conditions of Liability in Contracts,4th edition,Tehran,Publishing Corporation