دوره و شماره: دوره 25، شماره 90، شهریور 1399 
نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین

صفحه 297-316

عباس جغتائی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا عباسیان