تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری (مطالعه موردی خلیج بنگال)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات و علوم اسلامی

2 مرکز تحصیلات تکمیای دانشگاه پیام نور -تهران

چکیده

رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه‌های توسعه‌یافتۀ حقوق بین‌الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبۀ اساسی: تعیین محدودۀ دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل‌اجرا در حوضه‌های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه‌بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش‌از‌پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ فلات قارۀ دریای شمال ابتکار عمل برای توسعۀ اصول و معیارهای دستیابی به راه‌حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده‌ترین قضایای مطروحه در این زمینه می‌توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی‌مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقۀ خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائۀ راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه‌حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به‌عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی ـ توصیفی، ضمن تأیید نقش رویۀ قضایی و داوری بین‌المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوۀ عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


English Source
Books
5- Dundua,Nugzar.(2006-2007)."Delimitation of Maritime boundaries between adjacent states".United Nations-The Nippon Foundation Fellowship Programme. the Nippon Foundation of Japan: the Government of Georgia or the University of Queensland.
6- Klein, Natalie.(2005)."Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea". First published.Cambridge: Cambridge University press.
7- Rothwell, Donald.R. and Tim Stephens.(2010). "The International Law of The Sea".2nd Edition.Oxford: Hart Publishing.
8- Tanaka ,Yoshifumi.(2015)."The International Law of the Sea". 2nd Edition.Cambridge :Cambridge University Press.
9- Vulkas ,Budislav.(2004)."The Law of the Sea; Selected writing". First published.Publication on Ocean Development.Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers.
Articles
10- Elferink,Alex G Oude.(1998)."Does undisputed title to a maritime Zone always exclude its delimitation:The Grey area".International Journal of Marine and Coastal Law. Issue, 13 (2),pp.143-192.
11- Khine,Kyawt.(2015)." Maritime Boundary Dispute between Myanmar and Bangladesh". Mandalay University Research Journal.Vol.6,pp.37-57.
12- Ndiaye,Tafsir Malick. (2015)."The Judge, Maritime Delimitation and the gray areas".Indian Journal of International Law.Issue.4,pp.493-533.
13- Roeben,Volker.(2015).“The Equitable Distribution of Marine resources by agreement of states: The case of south china sea”, Chinese Journal of Global Governance. Issue1.pp.36-66.
14- Suarez,Suzerre V. (2016)."The Arbitral award in the Bangladesh/India Maritime Delimitation in the Bay of Bengal and Its Contribution to International Maritime Boundary Law:A Case Commentary".Maritime Safety and Security Law Journal.Issue 2.pp.73-89.
15- Zhang ,Xinjun.(2013)."The ITLOS Judgment in the Bay of Bangal case between Bangladesh and Myanmar".Chinese Journal of International Law.Issue 4.pp.255-280.
Documents
16- The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between Bangladesh and India, Permanent Court of Arbitration, The Higue, 7 July 2014.
17- Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, International Tribunal for the Law of The Sea Judgment, No.16, 14 March 2012.
18- Bangladesh Territorial Waters and Maritime Zones Act,1974(Act No.XXvI of 1974).
19- North Sea Continental Shel Cases (Federal Republic of Germany/ Denmark; Federal Republic of Germany/ Netherlands),ICJ,1969.
20- Case Concerning the Continental Shelf( Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya), ICJ,1982.
21- Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua/ Colombia), ICJ,2011.
22- Truman Proclamation No.2667 of 28 September 1945, 10 Feb.Reg. 12,305(1945).
23- The first United Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I).
24- The Third United Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III).