تدابیر و راهبردهای مؤثر در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل مطالعه میدانی: شهر قم

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

تعزیرات، تأدیب‌ها و مجازات‌های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده‌ است که به آن‌ها تعزیرات منصوص گفته می‌شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی‌هایی دارد: «همۀ اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی‌تواند مانع به‌کارگیری انواع مجازات‌های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعۀ اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می‌کند و بنا به مصلحت، می‌تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم‌ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن‌ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن‌ها مجازات کند. قانون‌گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌های غیرحدی می‌تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم‌ها و مجازات‌های عرفی روی آورَد

کلیدواژه‌ها


18. Branic, N. (2014), “Routine Activities Theory”. In W.G. Jennings (Ed)”, Encyclopedia of Crime & Punishment, Malden, MA: Wiley-Blackwell.
19. Fraser, N. (2000), “Rethinking Recognition”, New Left Review.
20. Krammara, C; and P. A Treichler (1985), a Feminist Dictionary: In Our Own Words, London: Pandora Press.
21. Harding, S. (1980), The Norm of Social Inquiry and Masculinity Experience, Philosophy of Science Association.
22. Stoltenberg, J. (2000), Refusing to be a Man, Essays on Sex and Justice, Revised Edition, London: UCL Press.
23. Lister, R., Poverty (2004), Cambridge, Polity Press.
24. Messerschmitt, J. W. (1994), Schooling Masculinities and Youth crime by White boys, T. Newburn and E. A. Stanko Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and Crime: Rowman and Little field.
25. Weitz, R. A. (1998), History if Womens Bodies in R. the Politics of if Womens Bodies, Oxford: Oxford University press.
26. Wang, John Z. (2002), “Bank Robberies by an Asian Gang: An Assessment of the Routine Activities Theory”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.46(5): 555-568.