نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

چکیده

طبق اصل 166 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی‌باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به‌صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن‌ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به‌عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می‌باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکنندۀ ارزش‌های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون‌قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می‌باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه‌ها می‌باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه‌کننده برای آن‌ها باشد. تفسیر بر پایۀ اصول حقوقی باعث شکل‌گیری رویۀ واحد در محاکم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


منابع انگلیسی
Adams,D.M.1992,Philosophical problems in the law,Belmont,CA:Wadsworth. 1
2- Avila, Humberto,2001.,Theory of Legal Principles,vol.8, first published, Netherlands,springer
3- Aleksander,Peczenik, 2008. On Law and reason,vol.8, first published, Netherlands ,springer,
4- Anne von der lieth, Gardner,1987 ,An artificial intelligence approach to legal
reasonin,Firest Publicationg, Stanford, MIT Press Cambridge, MA, USA,
5-Dworkin,Ronald,1997,Laws Empire,Tenth printing, United States of America, Harvard University,
6… ……………………,1985, Amatter of Principle, Tenth printing, United States of America, Harward University,
7……………,2002,taking rights seriously ,Nineteenth printing,United States of America,Harvard University
8- Fabián O. Raimondo,2008, “General Principles of Law as Applied by International Criminal Courts and Tribunals, First published, Netherlands,Konin Kijk Brill NV
9-Joaquin R. Toubes muniz. ,1997, “Legal Principles and Legal Theory”. First published, Ratio Juris. Vol. 10 No. 3
10-Mitchell, Andew,2008,Legal Principles in wto Disputes,First Published, United States of America, Camberidge university Press,
11- Qtto Kahn-freud ,claudin levy and Bernard Rudden,1973, A source- Book on French Law oxford:Clarendon press
12- Raz,joseph, Legal principles and the limits of law.Yale Law Journal. Vol.81.1972

13- slocum , brian g,2015, Ordinary Meaning :A Theory of the Most Fundamental Principle of Legal Interpretation,first published, United States of America ,The University ofChicago press.
14- Sartorius, Rolf,the enforcements of morality.Yale lawjournal.vol81,1972,pp891-897.
15- Keneth s.Gallant,the prhnciple of legality in ternatinal an comparative criminal law,first published, cambridg university, press,2009,p.7-191