تحلیل مکانیسم و چالشهای ثبت نرم افزارها و پروتکل های حوزۀ اینترنت اشیا

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می‌باشد که در آن با تعبیۀ پروتکل‌‌‌ها و نرم‌افزارهای طراحی‌شده بر پردازندۀ یک سخت‌افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می‌گردد. برای آنکه نرم‌افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه‌‌‌‌های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل‌‌‌ها و نرم‌افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه‌‌‌‌های مشابه دارای هم‌پوشانی عملکردی باشد، به منزلۀ نقض حق معنوی دارندۀ اثر اولیه تلقی‌‌ نمی‌گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت‌‌ می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


1- Cory Doctorow, Bruce Sterling’s,(Last Visited 24 July 2019) , “The Epic Struggle of the Internet of Things,” Boingboing.net, http://boingboing.net/2014/09 /13/bruce-sterlings-the-epic-s.html.
2- Digital Business Era,(Last Visited 17 July 2019) Stretch Your Boundaries, Accenture Technology Vision, available at http://techtrends.accenture.com/us-en/downloads/Accentu re_Technology_Vision.
3- Gerd Kortuem et al.,(2010) (Smart Objects as Building Blocks for the Internet of Things), IEEE 30, 44 (Frederic Thiesse & Florian Michahelles eds.,, http://www.fahim-kawsar.net/papers/Kortuem.IEEEInternet2010.Camera.pdf.
4- Hari Gottipati, (Last Visited 22 July 2019) With iBeacon, Apple is going to dump NFC and embrace the Internet of Things, Gigaom, available at https://gigaom.com/2013/09/10/with-ibeacon-apple-is-going-to-dump-on-nfc-andembrace-the-internet-of-things
5- Ingrid Lunden, (Last Visited 8 July 2019) ARM Acquires Internet of Things Startup Sensinode to Move Beyond Tablets and Phones, Techcrunch ,http://techcrunch.com/2013/08/27/arm-acquires-internet-of-things-startup-sensinodeto-move-beyond-tablets-and-phones
6- Inter Partes Review, U.S. Patent and Trademark Office (Last Visited 17July, 2019), http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patentdecisions/trials/inter-partes-review
7- Jim Edwards, (Last Visited20July 2019) We’ve Identified by Name All the Robots in the New GE Ad, Business Insider ,available at http://www.businessinsider.com/the-robots-in-the-new-ge-ad
8- Josh Lerner, Andrew Speen, and Ann Leamon,(2015), )The Leahy-Smith America Invents Act: A Preliminary Examination of Its Impact on Small Businesses(, SBA Office of Advocacy
9- Knud Lasse Lueth,(Last Visited 25 July 2019) Why the Internet of Things is called Internet of Things: Definition, history, disambiguation, https://iot-analytics.com/internet-of-things-definition/
10- Oladayo Bello & Sherali Zeadally,(2014) )Intelligent Device-to-Device Communication in the Internet of Things(, IEEE Systems Journal, available at http://syslog.co.in/files/eciot/Intelligent%20Device-toDevice%20Communication.pdf
11- Peng-fei Fan & Guang-zhao Zhou,(2011), )Analysis of the Business Model Innovation of the Technology of Internet of Things in Postal Logistics(, IEEE, https://ieeexplore.ieee.org/document/6035215
12- Simon Phipps,(2013) )Federal Hearing Today Marks Turning Point in War on Software Patents(, Infoworld, http://www.infoworld.com/article/2613542/open-source-software/federal-hearingtoday-marks-turning-point-in-war-on-software-patents.html
13- Top-10 blockchain protocols changing the world in 2019 http://risingblockchain.com/top10-blockchain-protocols-2019/
14- Upcpounsel, (Last Visited24July 2019) Post Grant Review: Everything You Need to Know – UpCounsel, https://www.google.com/search?source=hp&ei=db45XcTAJfLBlwSSuK6ABw&q=post+grant+review&oq=post+grant+&gs_l=psy-ab
15- W. Keith Robinson,(2015), )Patent Law Challenges for the Internet of Things(, Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law, Vol15