تأثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمۀ مالکیت صنعتی

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

  
    تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براسـاس آمارهـای موجـود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور مـا نسبت بـه سـال هـای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپـذیری را بـه اقتصـاد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانسـت کـه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. 

     در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


Persian resources
Imami, Dr. Asadollah (2008), "Intellectual Property Rights", Publishing Sama, Fourth Edition, Tehran.
 Emami, Dr. Asadollah (1392), Industrial Property Rights, Publication of Sama, Fifth Edition, Tehran.
Aslani, Hamid Reza (1393), "Industrial Property Rights in Cyber ​​Space", Publishing Sama, Third Edition, Tehran.
Babaei, Iraj (2011), "Insurance Law", Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (Fifth Edition), Tehran.
Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (1368), "Property Rights", Ganj Danesh Publications, First Printing, Tehran.
Khamenei, Seyyed Mohammad (1370), "Insurance in Islamic Law", Office of Islamic Culture Publishing, Third Edition, Tehran.
Karimi Ayat (1380), General Insurance, Central Insurance Iran, Publication of the Seventh, Fifth Edition, Tehran.
Farmer, Emamadi Abaji (2009), Selection of adverse and ethical risks in Iran's health insurance market. Journal of Economic Research
Kusha, Abu Talib (2005), Principle of Maximum Goodwill in Insurance Transactions, and A Glance at Other Orders and Contracts, Journal of Laws, Law Schools, University of Justice and Administrative Services, p. 1-18.
Mirhosseini, Seyyed Hassan, "Introduction to Intellectual Property Rights", Publishing Sama, Tehran, Fifth Edition. Majidy, Vahid (2010), poor selection and the possibility of establishing consistent information contracts, evidence of the car insurance market in Iran. Journal of Economic Research, pp. 1-16.
 Salehi, Mahmoud (2008), "Insurance Law", Central Insurance Publications, 6th Printing, Tehran.
Erfani, Tawfiq (2008), "Insurance Contract in the Law of Islam and Iran", Kayhan Publishing Organization, Fifth Edition, Tehran.
Alidoush Shahraki, Naser (1393), "Foreign Investment Rights", Khorsandi Publishing House, Second Edition, Tehran.
Sadeghi, Mohammad, "Protecting intellectual property rights in the Internet environment", Institute for Trade Studies and Research, Second Edition, Tehran.

foreign resources


Nyman, J., 1999. The economics of moral hazard revisited.Journal of Health Economics, 18, pp.811–824.
Muermann, A. and Straka, D., 2012. New evidence from driving behavior. Working paper. Asymmetric Information in Automobile insurance.
Vermont S. "Independent Invention as a Defense to Patent Infringement," The University of Michigan Law School, 2006.
Branstetter, L., Fisman, R., Fritz Foley, C. & K. Saggi (2011), "Does Intellectual Property Rights Reform Spur Industrial Development?,"Journal of International Economics, PP. 27–36.
Hastings Law Journal (2001), "Article 4, No. 6 of the Constitution of 1867 (German)", Vol. 52, P. 1255.
Legar (2006), "Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries.
CJA Consultants Ltd., 2003. Patent litigation insurance, A study for the european commission on possible insurance schemes against patent litigation risks. Final Report.
Fuentes, R.J., 2009. Patent insurance: Towards a more affordable mandatory scheme? ColumbiaScience and Technology Law Review, 10.
Gauntlett, D.A., 1997. Patents and insurance: Who will pay for reimbursement? Boston University Journal 0f Science and Technology Law, 6.
Gauntlett, D.A., 1998. Recent developments In intellectual property insurance. Tort and Insurance Law Journal, 33.
Reyes, J.A., 1995. Patents and Insurance: Who will pay for infringement.Boston University Journal of Science and Technology Law, 3.
Reyes, J.A., 1996. CGl insurance coverage for patent infringement. Boston University Journal of Science and Technology Law, 2.
Robinson W.J., 1989. Insurance coverage of intellectual property lawsuits. ALPLA Quarterly Journal.
Rowe T.M., 2008. Special insurance for intellectual property: Additional security for owners of intellectual property assets. De Paul Journal of Art , Technology and Intellectual Property Law, 19.
Simensky, M. and Osterberg, E.C., 1999. The insurance and management of intellectual property risks. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 17.
Small, L.A., 1998. Offensive and defensive insurance coverage for patent litigation: Who will pay Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 16.