اصول حمایت کیفری از داده در فضای سایبر؛ در پرتو اسناد بین‌المللی و نظام کیفری ایران و آلمان

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جرم‌انگاری یک رفتار در فضای سایبر، تعیین‌کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می‌گردد لذا می‌بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم‌انگاری عبارت‌اند از: اصل تعامل مداخله‌های کیفری با مداخله‌های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به‌عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت‌ها را با تکیه‌بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می‌نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین‌المللی جرم‌انگاری تا چه اندازه در جرم‌انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد قانون‌گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین‌المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است. لیکن قانون‌گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است. 

کلیدواژه‌ها


Bundesdatenschutzgesetz (BGBl.I 1990 S.2954), as amended by the law of 14 September, 1994,available at:< http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.html>. 2013/08/16.
Beale, Sara Sun; & Safwat, Adam. (2004). What Developments in Western Europe Tell Us About American Critiques of Corporate Criminal Liability. 8, Buffalo Criminal Law Review .
Belghoul, Fabrice. (2004). L’extension de la Responsabilité Pénale des Personnes Moral. Mémoire du Dea de Droit Economique et des Affaires d’orléams.
Clarkson, Christopher M. V. (1995). Understanding criminal law (2nd ed). London: Fontana Press of Harper-Collins.
Cseres, Katalin J. Schinkel, & V, Fl.(eds).(2006) Criminalization of competition law enforcement: economic and legal implications for the EU member states. Cheltenham, UK ; Northampton, Edward Elgar.
Convention on Cybercrime,Budapest. 2001,available at: <html://www.covention.coe.int/ Treaty/en/Treaties/Html/185. html>.2006/06/19.
Concil of Europe, (2001),Explanatory report to the Convention on Cybercrime.
Duff, Antony; & Garland, David (eds). (1994). A reader on punishment. Oxford ; New York: Oxford University Press.
European Committee on Crime Problems; & Council of Europe (eds). (1990). Computer-related crime: recommendation no. R. (89) 9 on computer-related crime and final report of the European Committee on Crime Problems. Strasbourg : Croton, N.Y: Council of Europe, Pub. and Documentation Service ; Manhattan Pub. Co.
European Committee on Crime Problems. Strasbourg (2001). Croton, N.Y: Council of Europe, Pub. and Documentation Service ; Manhattan Pub. Co.
Faure, Michael; & Visser, Marjolein. (1995). How to Punish Environmental Pollution-Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm. Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just, 3, 316.
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004(BGBl. I 2004 32/1414) available at: <http://www.iuscomp.org/gla/literature/heidenreich.htm.sdfootnote2sym>2012.
Jescheck, Hans-Heinrich. (1996). Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot.
Jareborg, Nils. (1995). What Kind of Criminal Law Do We Want? On Defensive and Offensive Criminal Law Policy. Scandinavian Studies in Law. In: Beware of Punishment: On the Utility and Futility of Criminal Law, 14, 19.
Hetzer, Wolfgang. (2007). Corruption as Business Practice? Corporate Criminal Liability in the European :::::union:::::. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 15.
Personal Data protection Code, (2003),sction 4, (1)(b),Recommendation of the Coucil of the OECD Concering, (1997), Guidelines for The Cryptography policy,Strafgesetzbuches,des Gesetzes durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2.10.2009 BGBl. I S. 3214.
Sun Beale, Sara; & G, adam. (2004). What Developments in Western Europe Tell Us About American Critiques of Corporate Criminal Liability. Buffalo Criminal Law Review, (89).
Sieber, Ulrich (ed). (1994). Information technology crime: national legislations and international initiatives. Köln.
Sieber.Ulrich, (2000), Information Technology Crime,vo l.
Sieber.Ulrich, (2001),Responsibility of Internet-providers,In Law,Information and Information Technologhy , E.LEDERMAN,R.SHAPIRA(eds.)The Hague,Kluwer International.
Tarelli, Elis. (2004). A Brief Introduction to the Principles and Rules for Determining Corporate Criminal Liability. SSRN Electronic Journal.
Nations, United.( 1994). United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime. UN,14.