شاخص های شکلی مؤثر بر شکل گیری پارلمان تک مجلسی یا دومجلسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاه شیراز

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون­گذاری مفهومی انضمامی داده ­اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می­یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می­شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی­شود و هم خود متأثر از مؤلفه­ های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون­گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه­ ها  را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته­ اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت­های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ...  بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون­گذاری کشورها در قالب نظام­ های تک­م جلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره­ گیری از روش ­شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام ­های تقنینی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


7- Arretche, Marta, (2010) Federalism, Bicameral and Institutional change: General Trends and one case-study, Brazilian political science review, translated by Gregory Michener, No. 4 (2).
8- Altman, David, (2011). Direct democracy worldwide, Cambridge: University Press, 1st ed.
9- Beetham, David, (2006). Parliament and democracy in the 21st century, Switzerland: Inter parliament :::::::union:::::::.
10- Beramendi, Virginia, (2008), Direct democracy, IDEA, Sweden.
11- Bulmer, Elliot, (2014), Bicameralism, Sweden: international Institute for democracy and electoral assistance, First edition.
12- Buchanan, James M, Tullock, Gorbon, (1962). The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy, Ann Arbor, University of Michigan Press.
13- Charles de Montesquieu, (1748), The spirit of laws, translated by Thomas Nugent, New York: Hafner Press.
14- Congleton, D. Roger, (2002). On the merits of bicameral legislatures, Center for Study of Public Choice.
15- De Shutter, Helder (2005). Nations, Boundaries and justice: on Will Kymlica`s theory of Multinationalism, Journal of the European ethics, No.1 17-40.
16- Kymlica, Will (1989). Liberalism, Community and culture, Oxford: Oxford University press.
17- Madison, James, (1788), Bicameralism of second chambers in Republican Legislatures: an information theory, Department of Political Science, Texas A&M University.
18- Todd, Tom (1999) Unicameral or Bicameral State Legislatures, Minnesota House of Representatives.
19- Qvortrup, Mads, (2007), Check and balance in a unicameral parliament: the case of the Danish minority referendum, Journal of Legislative Study, 16 Nov. 2007.
20- Robak, Kim, (1997), The Nebraska unicameral and its lasting benefits, Nebraska law review, Vol. 76, Issue 4.
21- Rogers, James R. (1998), Bicameral sequence: theory and statue legislature evidence, American Journal of Political Science, 42: 1025-60.
22- Rogers, James R. (2015) "Informational Pathologies of Bicameralism." Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, IL. April 16-April 19, 2015.
23- Weingast, R. Shepsle, (1987). The institutional foundations of committee power, The American Political Science Review, VOL 81: 85-104.
24- Weingast, R. Shepsle, (2008), Why Developing Countries Prove so Resistant to the Rule of Law, Stanford University.
25- Wang, Vibeke (2005). The accountability function of parliament in new democracies, Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Working Paper WP 2005: 2)