جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی

2 وزارت امور خارجه

چکیده

مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق­بشر از زاویه جهان­شمولی یا نسبی­گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می­دهد. رویکرد روشنفکری­دینی به حقوق بشر با انگاره­های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می­شود. رویکرد غربی، مدعی جهان­شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان­شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق­بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق­بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان­شمولی حقوق­بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی­رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی­انگارانه، با موضع جهان­شمولی حقوق­بشر غربی هم­سو شده است. مقاله حاضر با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق­بشر غربی، به این پرسش پاسخ می­دهد که بر رویکرد روشنفکری­دینی به حقوق­بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان­شمولی و نسبی­گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
 

کلیدواژه‌ها


47. Dallmayer, Fred.(1993). The other Heidegger. First Edition. NewYork: Cornell University Press.
48. Dellavalle, Sergio.(2010). “Beyond Particularism: Remarks on Some Resent Approaches to the Idea of a Universal Political and Legal Order”. The European Journal of International Law. Vol. 21. No. 3. Pp.765-789.
49. Hamilton, Peter.(1992). “The Enlightenment and the Birth of Social Science”. In: Hall and Gieben. Formations of Modernity. First Edition. Cambridge: The Open University Press. Pp. 11-29.

50. Islam, Samir.(2014). “The Negative Effects of Ill-Advised Legislation: The Curious Case of the Evolution of Anti-Shara Law Legislation into Anti-Foreign Law Legislation and the Impact on the CISG”. Howard Law Journal. Vol. 57(3). Pp.979-1031.

51. Kabasakal Arat, Zehra F.(2008). “Human Rights Ideology and Dimensions of Power: A Radical Approach to the State, Property and Discrimination”. Human Rights Quarterly. Vol. 30. No. 3. Pp.906-932.

52. Kedourie, Elie.(1980). Islam in the Modern World. First Edition. London: Mansell.

53. Quraishi, Asifa.(2008). “Who Says Shari'a Demands the Stoning of Women? A Description of Islamic Law and Constitutionalism”. Berkeley Journal of Middle East & Islamic Law. Vol. 1. Pp.163-189.

54. Sachedina, Abdulaziz.(1983). “Ali Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution”. In: Esposito, John L. Voices of Resurgence. First Edition. NewYork: Oxford University Press.
55. Shestack, Jerome J.(1998). “The Philosophic Foundations of Human Rights”. Human Rights Quarterly. Vol. 20. Pp.201-234.
56. Thompson, John B.(1996). “Tradition and Self in a Mediated World”. In: Heelas, Lash and Morris. Detraditionalization. First Edition. Cambridge: Blackwell. Pp. 88-119.
57. Vatimo, Gianni.(1988). The End of Modernity. First Edition. Cambridge: Polity Press.