چالش های فرآیند و تشریفات داوری برخط در مقایسه با داوری عادی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه‌ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر  و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می‌کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می‌رسد  که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. 1- Ayewouadan, A., (2012), Preface de Hugues Kenfack, Les Droit du Contrat a travers L’Internet, Groupe de Boeck.
  2- Avis G., B., (2006), Symposium Enhancing Worldwide Understanding through Online Dispute Resolution: Walking Along in the Mission, University of Toledo Law review, Vol. 38.
  3- Benyekhlef, K., & Gelinas, F., (2005), Online Dispute Resolution, Lex Electronica, Vol. 10, No. 2.
  4- Bordone, R.C., (2012), Electronic Online Dispute Resolution: A System Approach: Potential, Problems and a Proposal, Harvard Negotiation Law Review, 175, No. 3.
  5- Cachard, (2003), O, Dispute Settelment, International Commercial Arbitration, At the Request of United Nations Conference on Trade and Development, United Nation, New York and Geneva.
  6- Calliess, G., ( 2006), Online Dispute Resolution: Consumer Redress in a Global Market Place, German Law Journal, Vol. 7.
  7- Cortes, P., (2011), Online Dispute Resolution for Consumers in the European ::union::, Pub. by Routledge Taylor & Francis Group, First Published.
  8- English Arbitration Act 1996.
  9- EU study on the Legal analysis of a Single Market for the Information Society, (2010) New rules for a new age? Digital Agenda For Europe; A 2020 initiative.
  10- European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 Done at Geneva, (April 21, 1961) United Nations, Treaty Series, vol. 484.
  11- Hardy, I.T., (1994), The Proper Legal Regime for Cyberspace, Faculty Publications. Paper 656.
  12- Herboczková, J., (2001), Certain Aspects of Online Arbitration, Journal of American Arbitration, Vol. 1, No. 1.
  13- Hill R, (1998), New paths for dispute resolution, in Improving International Arbitration, Liber amicorum Michel Gaudet, Paris, ICC publishing.
  14- Jaberi, M. (2010), Saleh, Online Arbitration: A Vehicle for Dispute Resolution in Electronic Commerce.
  15- Jan Van den Berg, A., When Is Arbitration Agreement Writing Valid under Article II of the New York Convention?, Available at: http://www.hvdb.com/wp-content/uploads/2012-AJvdB-When-is-an-Arbitration-Agreement-in-Writing-Valid-under-Article-II2-of-the-NYC.pdf.
  16- Johnson, D., & Post, D., (1996), Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, Stanford Law Review, Vol. 48.
  17- Katch, E. & Rifkin, J., (2001), Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, San Francisco: Jossey Bass.
  18- Morek, R., (2005), Regulation of Online Dispute Resolution: Between Law and Technology.
  19- Petrauskas, F., (2011), Kybartienė, E., Online Dispute Resolution in Consumer Disputes, Jurisprudence, Vol. 18, No. 3.
  20- Revised Uniform Arbitration Act of 2000.
  21- Rule, C., (2002), Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-commerce, Consumer, Employment, Insurance, and other Commercial Conflicts, Pub. By John Wiley & Sons.
  22- Switzerland Federal Law on Private International Law.
  23- The Inter-American Convention on Commercial Arbitration, adopted by the first Inter-American Specialized Conference on Private International Law, at Panama City, Panama, on January 30, 1975.
  24- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006, Art. 7.
  25- UNCITRAL, «Preparation of uniform provisions on written form for arbitration agreements», February 6, 2002, A/CN.9/WG.II/WP.118.
  26- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration.
  27- United States District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, May 11, 2000, Lieschke, Jackson & Simon v. Realnetworks Inc, 2000 WL 631341.
  28- US Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 2000.
  29- Yu, H., and Nasir, M., (2003), Can online arbitration exist within the traditional arbitration framework? Journal of International Arbitration, Vol. 20.