نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات تجاری به روش‌های الکترونیکی غیرقضایی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

  با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال‌های اخیر؛ شناخت فرصت‌ها و چالش‌های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش‌های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت ‌در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه‌قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می‌باشد. لذا، در مقاله پیش‌رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت‌ها و چالش‌های مهم موضوع فوق، در بخش‌های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش‌های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد.

      هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه‌ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه‌های دولتی ذیربط و سازمان‌های مردم ‌نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه‌ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت‌ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها


انگلیسی
 Alexander, Nadja Marie. (2003). Global Trend in Mediatio, Cologne, Germany : Otto Schmidt Verlag DE pub.
 Barrett , Jerome T. & Joseph P. Barrett. (2004). A History of Alternative Dispute Resolution The Story of a Political, Cultural, and Social Movement. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 Condlin ,Robert J. (2017), Online Dispute Resolution Stinky, Repugnant or Drob, 18 Cordozo Journal of Conflict Resolution, 717.
 Corte's, Pablo. (2011). Online Dispute Resolution for Consumers in the European ::union::. 1st Pub. USA & Canada: Routledge. Available also at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/181972/1/391038.pdf (Last Visited: 2019/05/08)
 Goodman, Joseph W. (2006). The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: An Assessment of Cyber-Mediation Websites. Rev. 4. Duke Law & Tech.
 Hance, Oliver. (1996). Business and Law on the Internet. McGraw Hill: Best of Editions.
 Heuvel, Esther van den. (2006). Online Dispute Resolution as a Solution for Cross-Border Disputes, Available at: http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf . (last Visited: 2019/05/11).
 Hill, Jennifer E. (2003). "The Future of Electronic Contracts in International Sales: Gaps and Natural Remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods". Northwestern Journal of Tech & Intell. Prop. Vol. 1. Available at: https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol2/iss1/1 (Last Visited: 2019/04/17)
 Hornle, Julia. (2009). Cross-Border Internet Dispute Resolution, Cambridge: Cambridge University Press.
 “Internet Usage, Broadband And Telecommunications Reports”, Internet World Stats Report, Available at: https://www.internetworldstats.com/me/ir.htm (Last Visited: 2018/09/10)
 Katsh, Ethan. (2004/2005). “Bringing Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Processes through Code”. New York School of Law Review, Vol. 49, 1st Issue. New York.
 Katsh, Ethan. (2016). "What We Know and Need to Know About Online Dispute Resolution". South Carolina Law Review. Vol. 67. 2nd Issue. Winter 2016.
 Kujawski, Mike. “Global Internet Statistics for 2018, Medium Corporation (US)”. Available at: https://medium.com/@mikekujawski/global-internet-statistics-for-2018-c9dda951717e (last Visited: 2018/09/21)
 Leigh, Doug & Colin Rule. (Nov. 2-3 2010). “Communique' on the ODR and Consumers Colloquium”. Held in Canada: Vancouver, BC. 3 Nov. 2010.
 “List of ODR Providers over the World”, Available at: http://odr.info/provider-list/ (Last Visited: 2018/09/17)
 Lodder, Arno R. & John Zeleznikow. (2010). Enhanced Dispute Resolution Through, the Use of Information Technology. Cambridge: Cambridge University Pres.
 Martínez, Agusti Cerrillo & Pere Fabra Abat. (2009). E-justice: Information and Communication Technologies in The Court System. New York: Information Science References.
 Morek, Rafal. (August 2005). "Regulation of Online Dispute Resolution: Between Law And Technology". Center for Info. Tech. & Dispute Resolutions, Working Paper 2003. Available at: www.odr.info/cyberweek/Regulation%20of%20ODR_Rafal%20Morek.doc (Last Visited: 2018/10/16)
 Ponte, Lucile M. & Thomas D. Cavenagh. (2004). Cyberjustice: Online Dispute Resolution (ODR) for E-Commerce. New Jersey, River Saddle Upper: Prentice Hall.
 Rawls, John. (1999). A Theory of Justice. Revised ed., Oxford: Oxford University Press.
 Rule, Coline. (2002). Online Dispute Resolution for Business. San Francisco: Jossey-Bass.
 Rule, Colin. (Fall, 2008). “Resolving Dispute in the World's Largest Market Place”. The Quarterly Magazine of the Association for the Conflict Resolution. Available at: http://colinrule.com/writing/acr2008.pdf. (Last visit: 2018/10/15).
 Rule, Colin & Chittu Nagarajan. (2010). “The Wisdom of Crowds: The e-Bay Community Court and the Future of Online Dispute Resolution”, Quarterly Magazine of Association for Conflict Resolution. Winter.
 Saleh, Khalid. (2017). “How Much of the World Population Is Online?”. Statistics and Trends, Invespcro. Available at: https://www.invespcro.com/blog/world-population-online. (Last Visited: 2018/09/10)
 Statista. “Retail E-Commerce Sales Worldwide From 2014 to 2021 (In Billion U.S. Dollars)". The Statistics Portal. Available at: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales .(last Visited: 2018/09/21).
 Tarling, Nicholas. (2005). Corruption and Good Governance in Asia. London: Routledge.
 "The Digitalization of Tribunals: What We Know and What we Need to Know". UK: Public Law Project Report. 5 April 2018. Available at: http//:www.PublicLawProject.org.uk. (Last Visited: 2018/10/04)).
 “E-Commerce And Development Report 2003 (Internet Edition Prepared by the UNCTAD Secretariat): Chapter 7: Online Dispute Resolution: E-commerce and Beyond". United Nations Conference on Trade and Development. Available at: http://www.unctad.org (Last Visited: 2018/09/07).
 Winkler, Klaus. (2006). Negotiations with Asymmetrical Distribution of Power, Conclusions from Dispute Resolution in Network Industries, Germany: Physical-Verlag.
 Vahrenwald, Arnold. (2006). Law of Online Arbitration. Munich: CentreBar.
 Verbiest, Thibault & Etienne Wery. (2001). Le Droit de l'Internet et de la Société de l'Information: Droits Européen, Belge et Françai, Larcier.
Regulations & Cases:
 Directive 95/46/EC. The Data Protection Directive. Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13580 (Last Visited: 2018/10/04)).
 Directive 2002/58/EC, Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN. (Last Visited: 2018/09/21).
 Brower v Gateway. (2000.) Inc 676 N.Y.S. 2d 569, 572. Available at: https://law.unlv.edu/faculty/rowley/Brower.pdf. (Last Visited: 2018/09/21).