بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد سمنان

2 دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی  فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


- Ebn Manzoor, Ibn Muhammad, (2003). Lassan al-Arab, Ch 1, Beirut, Dar al-Haya al-Utha al-Arabi AH, c 1
- Arastota, Mohammad Javad,(2010). Imam Khomeini and Islamic government, collection of works, J 5.
Hosseini, Seyed Ibrahim. (1396). Sharia and Islamic law in Islamic countries (Iran, Saudi Arabia and Pakistan), Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute.
- Jahan bozorgi, Ahmad.(2009). The Historical Background of Velayat-e Faqih Theory, The Young Andisheh Publication, Third Edition
- Javadi Amoli, Abdullah.(2008). Velayat-e Faqih Foolad and Justice, Qom, Islamic Azad Publisher Center, Seventh Printing
- Ragheb Esfahani, Mofdat al-wafaz al-Quran, Book Publishing House, Tehran. 1404 AH.
- Sobhani Tabrizi, Jafar, Islamic government in our vision, Qom, Imam Sadiq Institute (AS). 1385
- Sha'bani, Qassim, Basic Rights and Structure of the Islamic Republic of Iran Government, Tehran, Information Publishing House.
Shafiei Sarvestani, Ibrahim (1395). Jurisprudence and Legislation, Pathology of Legislation in the Islamic Republic of Iran System, Qom, Taha Cultural Institute
Tabatabaei, Seyed Mohammad Hossein, Almazan, Qom, Islamic Publications Office, 1996.
- Amid Zanjani, Abbasali, Political Philosophy, Tehran, Amir Kabir Publications, 2004.
- Qafi, Hussein and Shariati, Saeed,(2007). Applied jurisprudence, Publishing Organization of the Study and Compilation of Islamic Sciences Books (position),
- Civic, Seyed Mahmoud,(2014). Exemplary sentences in Islamic jurisprudence, Mashhad: Islamic Research Foundation
- Makarem Shirazi, Nasser, (2009). Sample Commentary, Tehran University of Medical Sciences .
- Malek Mohammadi, Hamid Reza. (2005). Three Systems at a Glance, Tehran, Islamic Revolutionary Documents Center,