دوره و شماره: دوره 27، شماره 100، بهمن 1401 
جرایم کارفرمایی در قانون‌ کار ایران

صفحه 187-208

10.22034/jlvi.2023.703748

نورمحمّد صبری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده