علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

امروزه  اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی پیش از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش‌فروش یا پیش‌ساخت دارد. طولانی‌بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به‌ویژه با توجه به شرایط بی‌ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش‌فروش در ایران است. بدون درنظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیرقراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چندبُعدی بودن قراردادهای پیش‌فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول (به‌طور عام) و قراردادهای پیش‌فروش (به‌طور خاص) می‌گردد، بررسی می‌شود.
همچنین راهکارهایی به‌منظور جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان ارائه شده است که به‌نظر می‌رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان یکی از مهم‌ترین راهکارها می‌باشد. به‌طورکلی در این پژوهش، صرف‌نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش‌فروش، به‌صورت توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف و راه‌های جلوگیری از این اختلافات  پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


    اقدامی، حسین (1396)، راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضائی ایران، تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات.
    بیات، فرهاد (1394)، شرح جامع قانون مدنی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ارشد. 
    پورسلیم‌بناب، جلیل (1392)، بررسی حقوقی نحوه‌ی تفکیک املاک، اراضی، باغات و افراز آن‌ها، چاپ اول، تهران: فردوسی.
    جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1372)، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.  
    زندی، محمدرضا (1391)، رویه قضائی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد ده، چاپ اول، تهران: جنگل، جاودانه. 
    شمس، عبدالله (1391)، آئین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد اول، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات دراک. 
    قوه قضائیه (1393)، مجموعه آرای قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان، تهران: انتشارات قوه ‌قضائیه. 
    کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
    طباطبایی‌حصاری، نسرین (1398)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.
    معاونت آموزش قوه قضائیه (1392)، رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
    ناظمی‌هرندی، حمیدرضا (1396)، تأملی بر ماهیت و انتقال مالکیت در قرارداد پیشفروش آپارتمان، مجله آراء، شماره شش.
 JR DeLisle, Fundamentals of Real Estate, volume 20
 Wehrmann, B. (2008). Land conflicts: A practical guide to dealing with land disputes. Eschborn: GTZ.
 Iyer, K. C., Chaphalkar, N. B., & Joshi, G. A. (2008). Understanding time delay disputes in construction contracts. International Journal of Project Management, 26(2).
 Daoud, O. E., & Azzam, O. M. (1999). Sources of disputes in construction contracts in the Middle East. Technology, Law and Insurance, 4(1-2).
 Omoto, T. (2011). Dispute boards, resolution and avoidance of disputes in construction contracts. In Proceeding of TC302 Symposium Osaka 2011: International Symposium on Backwards Problem in Geotechnical Engineering and Monitoring of Geo-Construction.
 Cheung, S. O., & Yiu, T. W. (2006). Are construction disputes inevitable?. IEEE transactions on engineering management, 53(3).
 Rauzana, A. (2016). Causes of conflicts and disputes in construction projects. Journal of mechanical and civil engineering.
 Harmon, K. M. (2003). Resolution of construction disputes: A review of current methodologies. Leadership and Management in Engineering, 3(4).
 Rugină, C. R. (2021). Smart Contracts Technology and Avoidance of Disputes in Construction Contracts. LESIJ-Lex ET Scientia International Journal, 28(2).
 Tabatabai, S. J. (2017). The Nature, Terms and Legal Effects of Presale or Pre-Construction Contracts of Building (Apartment). J. Pol. & L.
 Tianna, Laurance ,(2017) Blockchain For Dummies , 1st edition.
 Wehrmann, B. (2008). Land conflicts: A practical guide to dealing with land disputes. Eschborn: GTZ.