مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه رضوی

2 دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه­هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می­شود که با نقض مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی‌که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می‌سازد. اکنون با این پرسش مواجه می‌شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه‌ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می‌کند؟ به‌عبارت صریح‌تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون‌گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد.
مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون‌گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره­کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به‌عنوان اصلی­ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


    استوارسنگری، کوروش (1395)، «مقدمه حقوق کار»، چاپ اول، نشر میزان.
    باغبان‌نژاد، هاشم و  اسدی‌عطایی، معصومه و رحیمی‌تربتی، ملیحه (1394) «قوانین و آئین‌نامه‌های کاربردی کار، تعاون و تأمین اجتماعی»، چاپ اول، انتشارات آرمان خرد.
    پوت و این، دیوید و سامونز، آیدن (1391)، «روان‌شناسی و جرم»، ترجمه دکتر داوود نجفی توانا، چاپ سوم، نشر میزان.
    جعفری، امین (1393)، «حقوق کیفری کسب و کار»، چاپ اول، نشر شهر دانش.
    رفیعی، احمد (1395)، «حقوق کار»، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان.
    زاهدی، شمس‌السادات (1387)، «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی»، چاپ اول، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
    زراعت، عباس (1392)، «حقوق کیفری کار»، چاپ سوم، انتشارات جنگل.
    عراقی، عزت‌ا...؛ درکی، ابوالقاسم؛ ثقفی، مهری؛ فلاح‌تهران، ایرج (1365)، «مقاوله‌نامه‌ها و توصیه-نامه‌های بین‌المللی کار»، چاپ اول، مؤسسه کار و تأمین.
    عراقی، عزت‌ا.... (1367)، «حقوق بین‌المللی کار»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
    عراقی، سیدعزت‌ا... (1384)، «حقوق کار»، چاپ پنجم، انتشارات سمت.
    کریم، پیمان (1393)، «مجموعه قوانین و مقررات کاربردی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی»، چاپ اول، نشر الف. 
    نامدار پور بنگر، مصطفی و عبادلله، عباس (1395)، «حقوق کار»، چاپ اول، نشر شهر دانش.
    واسعی‌زاده، سیدمرتضی (1387)، «موازین بین‌المللی کار»، چاپ اول، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. 
    وطن‌خواه، حمید (1382)، «تأثیر مصوبات سازمان بین‌المللی کار بر حقوق کار ایران»، چاپ اول، نشر سحر.
    هاشمی، سیدمحمد (1396)، «حقوق کار»، چاپ اول، نشر میزان. 
    هاشمی، سید محمد (1385)، «تاریخچه و سیر تحول حقوق کار»، چاپ اول، مؤسسه کار و تأمین.
    احمدی، سیداحمد (1380)، «درآمدی بر حقوق کیفری کار»، الهیات و حقوق. شماره دو.
    اختری، محمدعلی (1379)، «تاریخچه حقوق کار در ایران زمین»، کانون. شماره هجده.
    استوار، امیرحسن (1385)، «حقوق کار و حقوق کارگر»، مجله حافظ. شماره سی و یک.
    حاجی‌زاده میمندی، مسعود (1379)، «جامعه‌شناسی کار»، کار و جامعه، شماره سی و شش.
    حجت‌زاده، علیرضا (1384)، «بررسی قانون کار و سیاست اشتغال»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره‌های پانزده و شانزده.
    عراقی،  عزت‌ا... (1384)، «تحول حقوق بین‌المللی کار»، کار و جامعه، شماره شصت و دوم.
    عراقی، عزت‌ا... (1386)، «تحول حقوق بین‌المللی کار در دهه اخیر آن و تأثیر آن بر حقوق داخلی»، نامه حقوقی، شماره یک.
    علیزاده، عبدالرضا (1383)، «رویکردی جامعه‌شناختی به حقوق کار ایران»، اندیشه‌های حقوقی، شماره شش.
    غمامی، سیدمحمدمهدی (1385)، «مطالعه تطبیقی جنبه‌های کیفری حقوق کار»، دادرسی، شماره پنجاه و نه.
    مالمیر، کیومرث (1392)، «مسئولیت کارفرما در حوزه حقوق کیفری کار»، کار و جامعه، شماره صد و پنجاه و هفت.
    موسوی، سیدفضل ا... (1379)، «نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پنجاهم. 
    همدانی، علی‌ا... (1380)، «کلیات حقوق کار»، کار و جامعه، شماره چهل و دوم
A: Books
- Gardener of the race, Hashem and Asadi Ataei, Masoomeh and Rahimi Tarbati, Maliheh. "Laws and regulations of labor, co-operation and social security", Arman Khrud Publishing. First Edition. 1394
- Pot and this, David and Sammons, Aiden. "Psychology and Crime". Translation by Dr. Davoud Najafi Tavana. Publishing rate. Third edition. 1391
- Agriculture, Abbas. "Labor Criminal Law". Jangal Publication. Third edition. 1392
- Iraqi, Seyyed Azat, ..., "Labor Rights". Publication side. Fifth Edition. 1384
- Karim, the treaty. "Collective Rules and Regulations for Workers 'and Employers' Associations". Publication a. First Edition. 1393
B- Articles
Ahmadi, Seyyed Ahmad "Income on Labor Criminal Law". Theology and Law. No. 2. Winter 2001
- Aktari, Mohammad Ali. "History of Labor Rights in Iran Land". Hotspot No. 18. May and June 2000
- Awesome, Amir Hassan. "Labor and labor rights". Hafez magazine. No. 31, 2006
- Hajizadeh Meymandi, Massoud. "The Sociology of Work". Work and community. No. 36, December 2000.
- Hojjatzadeh, Alireza. "Review Labor Law and Employment Policy". Law and Politics Research. Nos. 15 and 16. Autumn and Winter. 1384
- Iraqi, dignity ... "Transforming International Labor Rights". Work and community. No. 62, June 2005
- Iraqi, dignity ... "The transformation of international labor law in recent decades and its impact on domestic law." Legal letter No. 1. 1386.
- Alizadeh, Abdolreza. "A sociological approach to labor rights in Iran". Legal Thoughts, No. 6, Spring and Summer 2004.
- Malmir, Kiomars. "Employer's Responsibility in the Field of Criminal Law". Work and community. No. 157. June 2013.
- Mousavi, Seyyed Fazl ... "A look at the general aspects of labor rights, relying on the Labor Law of the Islamic Republic of Iran." Faculty of Law and Political Science. شماره 50. زمستان 1379.
- Hamedani, Ali ... "The general rights of labor". Work and community. No. 42, March, 1380.