دوره و شماره: دوره 27، شماره 99، آبان 1401 
کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی

صفحه 25-52

10.22034/jlvi.2023.703729

رامین افتقاری؛ سیامک رهپیک؛ علی اکبر فرحزادی


آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری

صفحه 215-234

10.22034/jlvi.2023.703737

مهدی معینی فر؛ احمد امیر معزی؛ عبدالحمید مرتضوی