ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان به شیوه داده بنیاد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است. در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم می‌باشد. ازاین‌روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می‌کند .یکی از مسائل مهم در تحقق عدالت، چگونگی برخورد کارکنان این نهاد با ارباب رجوع است. افرادی که مشکلات بسیاری دارند و بعضاً با شرایط روحی و مالی نامناسبی مراجعه می­کنند. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان خواهد بود. به‌منظور ‏دستیابی به این هدف، از روش‌شناسی کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده­ها ‏شامل سه مرحله کدگذاری باز، ‏محوری و گزینشی و با بهره‌گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس ‏و کوربین استفاده شده است. تعداد مشارکت‌کنندگان 33 نفر بود که نمونه‌گیری به شیوه هدفمند و با توجه به شاخص اشباع نظری انجام شد. در این زمینه، 33 مصاحبه عمیق و ‏نیمه‌ساختاریافته با استفاده از نمونه‌گیری ‏نظری و در ادامه تکنیک گلوله‌برفی با کارکنان و مراجعان به دادگستری اصفهان انجام شده است. به‌منظور ارزیابی اعتبار، مصاحبه‌های پیاده شده، چندین بار مورد ‏ارزیابی ‏قرار گرفته و سپس تفسیرمصاحبه­ پنج‌نفر از مصاحبه‌شوندگان برای آن‌ها بازگردانده شد ‏که مورد تأیید قرار گرفت. ‏همچنین در مراحل پایانی خلاصه­ای کلی از الگوی صورت‌بندی شده به ‏چند تن از استادان مدیریت، ‏فرهنگ و روان‌شناسی به‌طور مجزا، ارائه و ‏نظرات آن‌ها به‌منظور اصلاح و ‏تعدیل اخذ شد و در انتها الگوی طراحی شده توسط چند نفر از اساتید و ‏مصاحبه‌شوندگان ‏رؤیت شده و ‏اصلاحاتی روی آن انجام گرفت. ‏پدیده اصلی تحقیق " تکریم ارباب رجوع " ‏نام گرفت. شرایط علی شامل حُسن برخورد، ساختار سازمانی و ویژگی کارکنان، شرایط مداخله‌گر شامل سرعت در روند و تکریم کارکنان شرایط زمینه‌ای شامل محیطی و فرهنگی استراتژی­ها شامل تقویت زیرساخت­های تسهیلی، سیستم ارزیابی پرسنل، توانمندسازی، اعمال صحیح قانون، مدیریت بهینه مراجعات، آموزش و فرهنگ‌سازی و پیامد­های حاصل شامل آرامش اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیشبرد امور به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


اسدی. عباس، اکبری.محمد، شناخت تأثیر قابلیت های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند- سال ششم  شماره23- بهار 1397 صفحات 144-107.
    اصغری، حرمت؛  ذاکری، محمد و  اسدی ، اسماعیل.(1396). عوامل اثرگذار بر تکریم ارباب رجوع در حوزه بهداشت و درمان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال پنجم، شماره (4)، زمستان 96، صص 1 - 24.
    آل محمد، سید امیر، تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی، دو فصلنامه حقوق عمومی عدالت ، سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان 1395، 11-34ص.
    خیرخواه، طاهره.(1391). تکریم ارباب رجوع در مراکز خدمات انتظامی- اجتماعی پلیس، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس،  دوره 1391، شماره 43، زمستان 1391، صص 45-63. 
    رستمی، عبدالکریم 1397 ،» بررسی میزان اثر بخشی پرسنل اداری در رضایتمندی ارباب رجوع و تحقق اهداف سازمانی « دوازدهمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق،1-19. 
    رهنمود، فرج الله، معماری سازمان دولت گامی بنیادین در تکریم ارباب رجوع و تحول اداری شماره 49، 1384.
    سجادی زند، پریسا 1395 طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتریان در سازمانها برای جلوگیری از هزینههای کیفی خارجی، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی ، 2 (2)، 169-160
    سروری، سعید، بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای خدمات رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع، فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 75-53
    سهرابی، ابوالفضل؛ نذرمحمدی، محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ اخوان، سیدحسین (1390). آسیب شناسی اجرای تکریم ارباب رجوع در سازمان های دولتی ایران )مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر قم(. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، سال 18 ، شماره 47.
    عباس زاده، م. (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(1 (پیاپی 45)), 19-34. 
    قریشی، سیدمیلاد؛ قریشی، سیدمعروف؛ شریفی، شقایق 1396 ،» بررسی عوامل بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع « پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، 10-1.
    کرسول، جان و ویکی پالنوکالرک ) 1394 (، روشهای تحقیق تلفیقی)جلد اول( ، ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی، چاپ اول، تهران: ثامن الحجج.
    کشتکاران، علی؛ تفت، وحید؛ کشتکاران، ویدا؛ حیدری، علیرضا؛ شاهمحمدی، جواد؛ ده بزرگی، مریم 1396 ارتباط میزان اجرای تکریم ارباب رجوع با رضایت بیماران در بیمارستانهای شیراز،  پیاورد سلامت، 11 (1)، 115-123.
    کلهر، منوچهر.(1383). مقدمات رفتار اداری. قم: انتشارات حدیث امروز، چاپ اول.
    گال مردیت، والتر بورگ و جویس گال، روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی ، ترجمۀ  احمدرضا نصر و همکاران، تهران، سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، 1382
    محمدی، اسماعیل ، (1382) مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
    مزیدی،علی محمد، اسلامی، حسین و اشرفی، علیرضا .(1394). بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی، فصلنامه رسانه، دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 101، زمستان 1394 ، صص 131- 147.
    معادی، سعید، (1383) تکریم ارباب رجوع. تهران: کارگزار روابط عمومی.
    میرغفوری، سیدحبیب اله؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ زارع احمدآبادی، حبیب ، (1387) سنجش میزان اثربخشی تکریم ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف )مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان یزد(، دوماهنامه علمی و پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره32، صفحه 72-54.
Anonymous. Griffin Health Organization (2004). Patient Satisfaction Quality Indicator. www.Griffinorg.com.
Brady, M.K. & Cronin, J.Jr. (2011). Some new thoughts on conceptualizing perceived hierarchiacal approach. Journal of Marketing, (65): 34–49.
Esterberg, K. G. (2002). Qualitative Research Methods and Process. Second Edition. London: Open University Press.
Frambach, R. T., Fiss, P. C., & Ingenbleek, P. T. (2016). “How important is customer orientation for firm performance? A fuzzy set analysis of orientations, strategies, and environments”, Journal of Business Research, 69(4), 1428-1436.
Hur, J. C., & Jang, S. S. (2016). “Toward service recovery strategies: the role of consumer-organization relationship norms”, Journal of services marketing, 30 (7), 724-735.
Lee. Kun Chang, Namho Chung, (2009). Understanding factors affecting trust in and satisfaction with mobile banking in Korea: A modified DeLone and McLean’s model perspective, interacting with Computers. (21): 385–392.
Nart, S., Sututemiz, N., Nart, S., & Karatepe, O. M. (2019). “Internal marketing practices, genuine emotions and their effects on hotel employees’ customer-oriented behaviors”, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 18(1), 47-70.
Paparoidamis, N. G., Tran, H. T. T., & Leonidou, C. N. (2019). “Building Customer Loyalty in Intercultural Service Encounters: The Role of Service Employees’ Cultural Intelligence”, Journal of International Marketing, 27(2), 56-75.