آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری

3 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به‌صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می‌کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد  بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می‌سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که  با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می‌باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می‌رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی‌تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین‌رو ابطال رأی داوری، موافقت‌نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به‌عنوان مهم‌ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.
 

کلیدواژه‌ها


حبیبی، بهنام ، محمودی، امیر و قربانی، مریم . (1397). «اعتبار امر مختومه در داوری»،مجله دانش حقوق مالیه، شماره6،صص45 – 67.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر. (1375). «دانشنامه حقوقی». جلد سوم. چاپ چهارم. تهران:انتشارات امیر کبیر.
    جنیدی، لعیا . (1376). «قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی»، چاپ اول. تهران: نشر دادگستر.
    حاذقپور، رضا و علومی ،حمید رضا . (1396).« جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی»،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی،دوره 5،شماره 19،صص97-131 .
    حیاتی، علی عباس. (1394). «آئین دادرسی مدنی 3»،. چاپ دوم. تهران: بنیاد حقوقی میزان. 
    خدابخشی، عبداله. (1391). «حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی». چاپ اول. تهران: انتشار شرکت سهامی .
    خسروی، وحید . (1397).« بررسی و تحلیل حقوقی داوری در حقوق تجارت بین الملل»، فصلنامه علمی- حقوقی قانون یار - دوره دوم-شماره 7 ، صص 227-249 .
    زندی، محمد رضا . (1389). «داوری در رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران». چاپ دوم. تهران: انتشارات جنگل.
    سلجوقی ، محمود و امینی ، ید اله. (1370). «مجموعه نظرهای مشورتی ، اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی،از سال 1342 تا 1355» .انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری.
    شمس، عبد اله. (1382). «موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه »، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37 ، صص 11-43.
شمس،عبد اله. (1394). «آئین دادرسی مدنی ». جلد سوم. چاپ بیست و هفتم. تهران: انتشارات دراک.
    صاحبی،مهدی. (1376). «تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی».  چاپ اول. تهران: انتشارات ققنوس. 
    صدر زاده افشار، سید محسن. (1380). «آیین دادرسی مدنی و بازرگانی». چاپ اول.تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
    فاضل لنکرانی، محمد. (1377). «سیری کامل در اصول فقه».جلد نهم.قم: انتشارات موسسه فیضیه قم.
    کریمی، عباس و پرتو، حمید رضا. (1391). «حقوق داوری داخلی» . تهران:نشر دادگستر.
    کلانتریان، سید مفید .فایل صوتی با موضوع آثار ابطال رای داور.دوازدهم آبان 1397
    مافی ، همایون و پارسافر، جواد. (1390). «دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران »، فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی،صص 105-130 .
    محمدی، ابوالحسن. (1381). «مبانی استنباط حقوق اسلامی». چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    مدنی، سید جلال الدین. (1372). «آیین دادرسی مدنی». جلد دوم. تهران: انتشارات گنج دانش.
    میرشکاری، عباس و سلیمی، محسن .(1397). « موضوع و ماهیت تعهد داور»،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره48  ،شماره 4 ،صص 743-759.
    واحدی ، جواد. (1377).«رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور»، مجله دادگستری،شماره 22 ، صص 7-10.
    واحدی، قدرت اله. (1378). «آئین دادرسی مدنی». کتاب سوم.چاپ دوم.تهران: انتشارات دادگستر.
    وایت تیکر سیمون،ترجمه رهپیک، حسن . (1385).« اصول قراردادها در حقوق فرانسه».چاپ اول. تهران:چاپ منصور .
    هوشمند فیروزآبادی، حسین و بطحائی، فرهاد. (1396).«بررسی ماهیت فقهی داوری» ، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی،دوره 13، شماره 48 ،صص192-171.
    یوسف زاده، مرتضی. (1393 ).«آیین داوری». جلد دوم ،تهران: شرکت سهامی انتشار..
Belohlavek AJ.(2015). Characteristics of Arbitral Awards and Legal Aspects of Falsification Thereof. The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration: Liber Amicorum Prof Jerzy Rajski Warsaw, Poland: Lewiatan & Wolters Kluwer. Pp.272-279.
Carbonneau TE.(2003). The Exercise of Contract Freedom in the Making of Arbitration Agreement. Vand J Transnat'l L.vol. 36, pp.1189.
Franck SD.(2000). The Liability of International Arbitrators: A Comparative Analysis and Proposal for Qualified Immunity. NYL Sch J Int'l & Comp L.Vol.20, pp.1.
Hanotiau B. (2003), L’Arbitrabilité’, in Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye(2002), Tome 296, Martinus Nijhoff Publishers.p 80.
Hokhoyan, Anush. (2019). What Happens when an Award is Set Aside?.< https://law.aua.am/files/2019/08/AH_Research_Setting-Aside.pdf>
Patocchi PM. (2016). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006. United Nations Publication.
Smit RH.(2002). Separability and competence-competence in international arbitration: ex nihilo nihil fit? Or can something indeed come from nothing? Am Rev Int’l Arb. Vol.13:pp19
Timar K.(2013). The legal relationship between the parties and the arbitral institution. ELTE Law Journal.pp. 107-108