کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

بیشینه‌سازی ثروت و فایده‌گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده‌اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به‌عنوان مبنای الزام‌آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده‌اند. مدعای پیروان کارایی به‌عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده‌گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل‌گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال‌هایی که قرار است تقویت‌کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به‌لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به‌عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به‌لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار‌های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه‌سازی فایده و ثروت روشن شده‌ است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده ‌است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی‌تواند به‌عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل‌های اقتصادی همچنان باقی خواهد ‌ماند و از اهمیت آن به‌عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون‌گذاران کاسته نخواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


انصاری، مهدی (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، چاپ دوم، تهران: جاودانه جنگل. 
    ایران‌پور، فرهاد (1398)، مبانی کاربردی تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، چاپ اول، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
    بادینی، حسن (1382)، «مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره شصت و دوم، صفحات 91- 136.
    طوسی، عباس (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
    رالز، جان (1392)، نظریه عدالت، مترجم: سیدمحمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
    شاول، استیون (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، مترجم: محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهش‌ها.
    شهابی، مهدی ( 1396)، فلسفه‌ حقوق مبانی نظری تحول نظام حقوقی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی. 
    کاتوزیان، ناصر (1365)، فلسفه حقوق: ماهیت و تعریف حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: بهنشر. 
    کوتر، رابرت و تامس یولن (1391)، حقوق و اقتصاد، مترجم: یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه، چاپ هفتم، تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نورعلم.
    میل، جان استیوارت (1395)، فایده‌گرایی، مترجم: مرتضی مردیها، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
    نعیمی، سید مرتضی (1396)، "بیشینهسازی ثروت به مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و هفتم، شماره چهار، صفحات 742-723.
    نوزیک، رابرت ( 1396)، بی‌دولتی دولت آرمان شهر، چاپ دوم، مترجم: محسن رنجبر، تهران: نشر مرکز. 
    هایک، فردریش فون (1392)، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد دوم، مترجم: مهشید معیری موسی غنی‌نژاد، تهران: دنیای اقتصاد.
Ackerman, Bruce A. (1977). Private Property and the Constitution. New Haven and London: Yale University Press.
Austin, John, (2001). The province of jurisprudence determined. Edited by Wilfrid E. Rumble. UK: Cambridge University Press.
Barnett, E., Randy. (1986). “A Consent Theory of Contract Source”. Columbia Law Review. Vol. 86. No. 2. pp. 269-321.
Bentham, Jeremy. (2000). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. UK:Batoche Books Kitchener.
Blaug, Mark. (1980). The Methodology of Economics: Or How Economists Explain, Ferst edition, England:Cambridge University Press.
Calabresi, G., & Melamed, A. D. (1972). “Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral”. Harvard law review. pp.1089-1128.
Calabresi, Guido & Philip Bobbitt. (1978). “Tragic Choices”. W. W. Norton & Company. pp. 85-86.
Cheung, S. N. (1970). “The structure of a contract and the theory of a non-exclusive resource”. The Journal of Law and Economics, 13(1). pp. 49-70.
Coleman, Jules. (1980). “Efficiency, Utility and Wealth Maximization”. 8 Hofstra L. Rev. pp. 509-551.
Coleman, Jules. (1998). Markets, Morals, and the Law, First Edition, US:oxford university press.
Dworkin, Ronald. (1977). Taking Rights Seriously. US: Harvard University Press.
Dworkin, Ronald. (1980). “Is Wealth a Value?”. The Journal of Legal Studies, Vol. 9. pp. 191-226.
Dworkin, Ronald. (1980). “Why Efficiency?”. Hofstra Law Review, Vol. 8, pp. 563- 590.
Fletcher, George P. (1996). The Basic Concepts of Legal Thoughts, 1st edition. New York et al: Oxford University Press.
Fletcher, George P. (1996). The Basic Concepts of Legal Thoughts. Edition illustrated. US: OUP USA.
Fried, Charles. )2015(. Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation. Second Edition. US: Oxford University Press.
Furubotn, Eirik G. & Pejovich, Svetozar. (1972). “Property Rights and Economic Theory A Survey of Recent Literature”. Journal of Economic Literature, Vol. 10, No. 4. pp. 1137-1162.
Hart, H. L. A. (1977), “American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”. 11 Ga. L. Rev. pp.969-989.
Hevia, Martín (2013). Reasonableness and Responsibility_ A Theory of Contract Law- Netherlands: Springer.
Hicks, J.R. (1939). “The Foundations of Welfare Economics”. 49 ECON. J. pp. 696-712.
Hutcheson, Francis(2004). an inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue. Liberty Fund.
Kaldor, N. (1939). “Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility”. The economic journal. pp. 549-552.
Kaldor, N. (1939). “Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility”. The economic journal. pp. 549-552.
Kaldor, N. (1939). “Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility”. The economic journal, pp. 549-552.
Kaplow, Louis & Steven Shavell. (2006). Fairness versus Welfare. US: Harvard University Press.
Kronman, Anthony T. (1980). “Wealth Maximization as a Normative Principl”. in The Journal of Legal Studies, Vol. 9, pp. 227-242.
Mackie, J. L. (1991). Ethics_ Inventing Right and Wrong. UK: Penguin.
Macneil, I. R. (1982). “Efficient breach of contract: Circles in the sky”. Virginia Law Review. pp. 947-969.
Mathis, Klaus. (2009). Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law, Translated by Deborah Shannon, , Switzerland: Springer.
Micili, Thomas J. (2004). the economic approach to law, US: Stanford University Press.
Murphy, J. B. (2002). Equality in exchange. American Journal of Jurisprudence, 47, pp. 85-121.
Polinsky, A. Mitchel. (1989). An Introduction to Law and Economics. Second editon. US: Boston Little Brown & Co Law & Business.
Posner, R. A. (1977). “Gratuitous promises in economics and law”. The Journal of Legal Studies, 6(2), pp. 411-426.
Posner, R. A. (1985). “Wealth maximization revisited”. Notre Dame JL Ethics & Pub. Pol'y, 2, pp. 85-105.
Posner, Richard A. (1979). “Utilitarianism, Economics, and Legal Theory”. 8 J. LEGAL STUD. pp. 103-140.
Posner, Richard A. (1981). The Economics of Justice. US: Harvard University Press.
Posner, Richard A. (1993). The Problems of Jurisprudence. England & US: Cambridge et al Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London.
Posner, Richard A. (1995). “Wealth Maximization and Tort Law: A Philosophical Inquiry’, in David G. Owen (ed.), Philosophical Foundations of Tort Law. US Clarendon Press.
Posner, Richard A. (1998). Economic Analysis of Law. 5th edition. New York: Aspen Law & Business.
Posner, Richard A. (2003). Law, Pragmatism, and Democracy.Uk: Cambridge and London.
Posner, Richard A.. (2000). The Collected Economic Essays of Richard A. Posner, Volume 3. edited by Francesco Parisi. US: Edward Elgar Pub.
Posner, The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication, 8 HOFSTRA L. REv. 487, 491 (1980). P 490
Rawls, John. (1999). A Theory of Justice, Revised Edition, US: Belknap Press.
Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (1998). Economics.16th edition. China:McGraw-Hill Companies.
Sanchirico, Chris William (2000). “Taxes Versus Legal Rules as Instruments for Equity: A More Equitable View”, 29 J. LEGAL STuD. pp. 797-820
Sandel, Michael J. (1998). Liberalism and the Limits of Justice, Second Edition, US: Cambridge University Press.
Sidgwick, Henry. (1962). The Methods of Ethics, Seventh Edition, Toronto: Palgrave Macmillan.
Veljanovski, Cento G. (1981). “Wealth Maximization, Law and Ethics – On the Limits of Economic Efficiency”. International Review of Law and Economics, Vol. 1, pp. 5-28.
Wonnell, Christopher T. (2001). “Efficiency and Conservatism”. 80 Neb. L. Rev. Available at: https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol80/iss4/, pp. 643-714