دوره و شماره: دوره 27، شماره 98، شهریور 1401 
ایدئولوژی قضایی

صفحه 101-122

10.22034/jlvi.2023.703721

محمدحسین زارعی؛ فرشید مقیمیان بروجنی