حفاظت از داده‌ها در بحران همه گیری ویروس کرونا؛ مطالعه تطبیقی در اتحادیه اروپا و ایران

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در مواجهه با بحران همه‌گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می‌شود. از طرفی یکی از راه‌کارهای مهم مبارزه با همه‌گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به‌صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم‌های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع‌آوری، انتقال و پردازش داده‌ها را تنظیم‌گری می‌کند و به حقوق کاربران در این حوزه می‌پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده‌ها در شرایط اضطراری بحران همه‌گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه‌گیری کووید-19 هم‌چنان لازم‌الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف‌پذیری لازم برای مقابله با بحران همه‌گیری را درنظر گرفته‌اند. همچنین در ایران به‌دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می‌شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل‌استناد برای حفاظت از داده‌ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده‌ها در بحران کووید-19 را تهیه و به‌تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند. 

کلیدواژه‌ها


انصاری، شیخ مرتضی (1374)، فرائد الاصول (الرسائل)، قم: انتشارات مصطفوی.
بحرانی، احمد بن صالح (1419)، الرسائل الاحمدیه، جلد دوم، قم: دارالمصطفی لاحیاء التراث.
    بخشی‌پور، معصومه (1399)، جایگاه ضعیف ایران در حفاظت از اطلاعات کاربران، بازیابی از سایت خبرگزاری مهر: https://www.mehrnews.com/xS5hS
    جلیلی, میترا (1397)، با اجرای قانون «حفاظت از اطلاعات عمومی» (GDPR) حریم خصوصی در اروپا امن‌تر می‌شود، بازیابی از روزنامه ایران:https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/469092
    حسینی، مهدی؛ برزویی، محمدرضا (1396)، «مبانی و مولفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال ششم، شماره سیزدهم، صفحات 115-137.
    خمینی، روح الله (1385)، رسائل، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    عراقی، ضیاء الدین (1417)، نهایه الأفکار، جلد چهارم،  قم: مؤسسه نشر اسلامی.
    غمامی، سید محمد مهدی و نیکونهاد، حامد (1397)، شرح قانون اساسی؛ فصل اول: اصول کلی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
    قربان‌نیا، ناصر (1386)، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرابط اضطراری»، مجله حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 12، 37-62.
    کرمی، رضا؛ شریفی طرازکوهی، حسین (1397)، «آزادی رسانه و وضعیت اضطراری در نظام حقوق بشر پس ازیازدهم سپتامبر»، جستارهای سیاسی معاصر، سال نهم، شماره دوم، صفحات 161-186.
    محسنی، فرید (1394). حریم خصوصی اطلاعات: مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات‌متحده آمریکا و فقه امامیه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
    محقق داماد، مصطفی (1378)، قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی تهران.
    نوری، محمد علی؛ نخجوانی، رضا (1390)، حقوق تجارت الکترونیک. تهران: گنج دانش.
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. (6/5/1397)، لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی شد، بازیابی از سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:  https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/21691/
Bock, K., Kühne, C. R., Mühlhoff, R., Ost, M. R., Pohle, J., & Rehak, R. (2020), Data Protection Impact Assessment for the Corona App. Available at SSRN 3588172.
Bradford, L. R., Aboy, M., & Liddell, K. (2020), COVID-19 Contact Tracing Apps: A Stress Test for Privacy, the GDPR and Data Protection Regimes. Journal of Law and the Biosciences.
Council of Europe (2020), Joint statement on the right to data protection in the context of the COVID-19 pandemic, 30 March 2020.
EC, European Commission. (2012), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free movement of Such Data (General Data Protection Regulation). Brussels: European Commission.
EU Committee on Bioethics (DH-BIO), (2020), DH-BIO statement on human rights considerations relevant to the COVID-19 pandemic. Council of Europe. https://rm.coe.int/09000016809e2785
European Data Protection Board. (2020), Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in member states. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-restrictions-data-subject-rights-connection-state_en
European Data Protection Board (2020), Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak, 19 March 2020.
European Law Institute. (2020, May). ELI PRINCIPLES FOR THE COVID-19 CRISIS. ISBN: 978-3-9504549-4-9.
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf
European Union Agency for Fundamental Rights. (2020), Coronavirus pandemic in the EU - fundamental rights implications - bulletin 1 (No. 1). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2811/009602
European Union Agency for Fundamental Rights. (2020, April). Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - bulletin 2 (No. 2). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2811/441998
Global Privacy Assembly (2020), Statement by the GPA Executive Committee on the Coronavirus (COVID-19) pandemic.
Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak (2020), European Data Protection Board.
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf. P.5.
Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. (2020), European Data Protection Board.https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en
Karmer J. F., Hoar S. B. (2017), GDPR, part I: history of European Data Protection law, Lewis Brisbois law firm. Retrieved From.
https://lewisbrisbois.com/assets/uploads/files/GDPR,_Part_I-_History_of_Eur-opean _Data_Protection_Law
Kittichaisaree, K. (2017), Public international law of cyberspace (Vol. 32).,Cham: Springer.
Privacy and data protection in the age of COVID-19. (2020), Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/risk/be-risk_privacy-and-data-protection-in-the-age-of-covid-19.pdf
Raul, A. C. (Ed.). (2020). The privacy, data protection and cybersecurity law review. Law Business Research Limited.
Regulation, E. G. D. P. (2016), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 2016. OJ L, 119(1).
Simmons, D. (2019), 10 Countries with GDPR-like Data Privacy Laws. Retrieved From. https://insights.comforte.com/countries-with-gdpr-like-data-privacy-laws
Statement by the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. (2020, March 16). European Data Protection Board. https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en#:%7E:text=COVID%2D19%20outbreak-,Statement%20by%20the%20EDPB%20Chair%20on%20the%20processing%20of%20personal,of%20the%20COVID%2D19%20outbreak&text=Andrea%20Jelinek%2C%20Chair%20of%20the,fight%20against%20the%20coronavirus%20pandemic.
UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 8 April 1988, available at: https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
Office of the High Commissioner for Human Rights of United Nations, & International Bar Association. (2003), Human Rights In The Administration Of Justice: A Manual On Human Rights For Judges, Presecutors And Lawyers (No. 9). New York and Geneva: United Nations.