اشخاص مصون از استثنای تقلب در اعتبارات اسنادی؛ مطالعه ای در حقوق آمریکا، چین و ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مهم‌ترین استثنای اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، تقلب است. درصورت ارتکاب تقلب از سوی ذی‌نفع، بانک گشاینده می‌تواند از پرداخت اعتبار به ذی‌نفع امتناع کند. لیکن گاهی اوقات به‌دلیل تسهیل و امنیت در پرداخت یا ضرورت تأمین مالی، اشخاص ثالثی همانند بانک تعیین‌شده، تأیید‌کننده، دارنده با حُسن نیت برات و منتقل‌الیه عواید مدت‌دار در این فرایند دخیل می‌شوند و اقدام به پرداخت یا معامله‌ی اعتبار می‌کنند. حال آیا بانک گشاینده و متقاضی می‌توانند در مقابل این افراد نیز به تقلب رخ داده استناد و از پرداخت اعتبار خودداری کنند؟ مقررات تنظیمی از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد قواعدی در این خصوص پیش‌بینی نکرده‌اند. لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرمقصر و رواج استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاب می‌کند ریسک ناشی از تقلب به طرفین اعتبار اسنادی تحمیل تا اشخاص ثالث متحمل مسئولیت نشوند. بر این اساس این نوشتار می‌کوشد با بررسی بخش 109-5 مقررات یوسی‌سی، ماده 10 مقررات دادگاه عالی قومیتی چین و فحوای کلام ماده 12 یوسی‌پی 600 وضعیت و شرایط اشخاص مورد حمایت را بررسی و امکان حمایت از این افراد در حقوق ایران را با توجه به قواعد موجود مورد مداقه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


اسکینی، ربیعا (1385)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
    امامی، سیدحسن (1382). حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات اسلامیه.
    آفاکی، جرج و روی، گود (1393)، راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل‌های عندالمطالبه، فریده تذهیبی، نوبت اول، تهران: انتشارات جنگل.
    بناء نیاسری، ماشاءالله (1389)، جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
    بناء نیاسری، ماشاءالله (1395)، حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.
    دمرچیلی، محمد؛ علی، حاتمی و محسن، قرائی (1378)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم. تهران: انتشارات میثاق عدالت.
شیروی، عبدالحسین (1392)، حقوق تجارت بین الملل، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
    مافی، همایون، محسن‌زاده، احمد علی (1394)، "مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین الملل"، مطالعات حقوق تطبیقی، 6(1): 301-323.
    مسعودی، علیرضا (1391)، ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش. 
    مسعودی، علیرضا (1394)، "تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی، از تردید تا تصمیم- چالش جدید؛ حمایت از ثالث"، مجله حقوق بانکی، (8 و9):  39-84.
نجفی، شیخ محمد حسین (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد بیست و هفتم، دار احیا التراث العربی.
Alhaj Abdullah, Abuzar Abbas (2015), the letter of credit as powerful instrument for improving the consumers safety in respect of imported goods. Sudan university of science & technology.
Baker, Walter, John F., Dolan (2008), users ‘hand book for documentary credits under UCP600. Paris: ICC services publication.
Barbour, Andrew. (2008), "the letter of the law and the law of the letter: the protections available to parties in a letter of credit transaction". University of Arizona James E. Rogers College of law available at: http://ssrn.com/abstract=1315082.1-23
Bertrams, Roeland (2004) bank guarantees in international trade. third edition. New York : Kluwer Law international.
Brindle, Michael, Raymond, Cox (2004), law of bank payment. third edition. London: Sweet & Maxwell.
Byrne, James E. (2007), "negotiation in letter of credit practice and law: the evolution of the doctrine". Texas International Law Journal. volume 42. 561- 596.
Dann, Diane Furman (1983), "confirming bank liability in letter of credit transactions: whose bank is it anyway?". Fordham Law review. volume 51. issue 6. 1219-1253.
Dole, Richard F (2008), "the effect of UCP600 upon U.C.C. article 5 with respect to negotiation credit and the immunity of negotiating banks from letter of credit fraud". The Wayne Law review. volume 54. 735-789.
Enonchong, Nelson (2001), the independence principle of letter of credit and demand guarantee. Oxford university press.
Frias Garcia, Robert Luis. (2009), "the autonomy principle of letter of credit". Mexican Law review. volume 3. number 1. 67-96.
Grassi, paolo’S (1995), "letter of credit transaction: the banks position in determining documentary compliance – a comparative evaluation under U.A. , Swiss and German Law". pace international law review. volume 7. issue1. 81-127.
Hao, Jia. (2006), "Daiwa products V. nations bank: an unprotected unauthorized holder in due course?". banking law journal. volume 123. 642-659.
Klein, Carter H (2007), "standby letter of credit rules and practice misunderstood or little understood by applicant and beneficiary". uniform commercial code Law Journal. volume 40. 125-168.
Koji, Takahashi (2009), "the introduction of article 12(b) in the UCP 600: was it really a step forward?". annual review of international banking law & practice. issue 6. 285- 287.
Maggs, Gregory E (1997), "the holder in due course doctrine as a default rule". Ga law review. volume 32. 783- 824.
Mann, Ronald J (2000), "the role of letter of credit in payment transaction". Michigan law review. volume 98. 401- 438.
Moens, Gabril, Peter, Gillies (2000), international trade and business: law, policy and ethics. first edition. Sydney: Cavendish publishing.
Sifri, Jacob E (2008), standby letter of credit: a comprehensive guide. first edition. New York: Palgrave Macmillan.
Todd, paul (2007), bill of lading and bankers documentary credit. fourth edition. London: Taylor and Francis Ltd.
Xiang, Gao (2002), the fraud rule in the law of credit: a comparative study. first edition. London: Kluwer Law international.
Xiang, Gao (2007), "the fraud rule in law of letter of credit in the P.R.C. the international lawyer". volume 4. 1067- 1090.
Xiang, Gao (2010), "the fraud rule under the UN convention on independent guarantees and standby letters of credit: a significant contribution from an international perspective". Georg mason Journal of International commercial law. volume 1. issue 1. 48- 73.
Xiang, Gao, Ross P, Buckley (2003), "the unique jurisprudence of letter of credit: its origins and sources". San Diego international Law journal. volume 4. 91- 125.
Zhang, Ruiqiao (2014), "study of fraud exception rule in letter of credit in china and proposed amendments to the chinese credit system". International Journal