عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تهران (پردیس بین الملل کیش)

چکیده

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان‌که حتی می‌توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین‌الملل شاهد نسل‌های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه‌ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می‌توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت‌ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل‌های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ‌یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از‌این‌رو تلقی عملیات صلح به‌عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیم گل، علیرضا ( 1387)، "تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح، ایجاد صلح، تحکیم صلح"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره چهل و هفتم.
    اشراقی، داریوش (1393)،" تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره چهل و دوم. 
    بیگ زاده، ابراهیم (1386)،" کمیسون تحکیم صلح: ره آوردی جدید در چارچوب اصلاح ساختاری سازمان ملل متحد"، الهیات و حقوق، شماره بیست و سوم.
    ثقفی عامری، ناصر (1370)،" سازمان ملل متحد مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی"، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
    شایگان، فریده (1372)،" عملیات حفظ صلح ملل متحد"، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
    خرازی، سید کمال، (1374)،" تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد"، مجله 
تحقیقات حقوقی، تهران، شماره پانزدهم. 
    مصفا، نسرین (1388)،" تحکیم صلح ملل متحد: چالش های پیش رو"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و نهم، شماره چهارم.
    ملکی، حسین (1390)، "برگزیده ها، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، چالش ها و مشکلات فرارو و نقش جمهوری اسلامی ایران"، رویدادها و تحلیل ها، شماره دویست و پنجاه و چهارم.
    ملکیان نائینی، قدسیه ( 1388)، تحولات عملیات حفظ صلح با تأکید بر مداخلات بشردوستانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
Terence O’Neill, John and Nicholas Rees, (2005), “United Nation Peacekeeping in the Post-cold War Era”, Taylor & Francis e- Library
http://www.ebookstore.tandf.co.uk.
Olsson, Louise, (2009), “Gender Equality and United Nations Peace Operations In Timor Leste”, Koninklijke Brill NV, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden,The Netherlands.
Aspremont, Jean D (2010), “Mapping the Concepts Behind the Contemporary Liberalization of the Use of Force in International law”, University of Pennsylvania Journal of International Law. Vol. 31:4
Zwanenburg, Marten (2005), “Accountability of Peace Support Operation” Leiden Martinus Nijhoff Publication.
Baylis, John (2011), “The Globalization of World Politics an Introduction To International Relations”, London. Oxford University press.
Byrne, Max (2016),” Consent and the Use of Force: An Examination of Intervention By Invitation as A Basis for U.S Drone Strikes in Pakistan, Somalia and Yemen”, Journal on the use of force and International law.
Czulda, Robert (2015),”the UN Peace Operations Are They Still Needed? Current and Future Challenges”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 11, No. 3.
Ruys, Tom, Ferro, Luca, (2016), “Wethering the Storm: Legality and Legal
Implications of the Saudi-Led Military Intervention in Yemen”, International and Comparative Law Quarterly, available at
http:/www.cambridge.org/core/term.http://dx.doi.org/10.1017/S0020589315000536 . Seen in 2017/01/16
Shaygan, Farideh (2017), “The International Legal Order: Current Needs And Possible Responses”, Essays in Honour of Djamshid Momtaz, Edited by Crawford, James, Abdul g.Koroma, said mahmoudi, Alianpellet. Leiden: Br, Nijhoff
I.C.J, Democratic Republic of Congo V. Uganda 19 December 2005, Judgment In The case concerning Armed Activities on the territory of the Congo
United Nations Infantry Battalion Manual, Volume I, 2012.
UN. Doc. A/RES/60/180, 2005
UN. Doc. S/RES/846. 1993
UN. Doc. S/RES/745.1993
UN. Doc. S/RES/1272 .1999
UN. Doc. S/RES/1645, 2005
UN. Doc. S/RES/1546, 2004
UN. Doc. S/RES/425, 1978
UN.Doc. S/RES/426, 1978
UN.Doc. S/RES/ 1037, 1996
UN.Doc S/RES/1244. 1999
UN.Doc./S/RES/1645, 2005
UN.Doc. S/RES/1674, 2006
U.N. Doc A/47/277, 1992
UN Doc. A/59/2005
UN.Doc. A/47/277, 1992
UN.Doc. A/55/305–S/2000/809
UN.Doc. A/70/95
UN.Doc. S/2015/3
UN.Doc. S/2015/229
UN.Doc. S/2015/446
UN.Doc. S/2017/223
UN.Doc. S/2017/604
UN.Doc. S/2018/241
UN.Doc. S/2016/952
Boutros Ghali, Boutros, 1992, an Agenda for Peace
Kofi a. Annan, 2005, in Larger Freedom, toward development, security and Human Rights for all, New York: United Nations.
https://police.un.org/en. See in, 2017/04/23