اثر بخشی آموزه‌های عدالت ترمیمی بر وضعیت بزه‌‌دیدگان در جوامع انتقالی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان

چکیده

جبران خسارت‌های بزه‌دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه‌دیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن می‌شود، همچنین جبران خسارت‌ها می‌توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه‌دیدگانی روبروست که طی درگیری‌های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت‌های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض‌های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت‌های متعدد جسمی و روحی شده‌اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای‌خاطر بزه‌دیدگان با به‌کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به‌دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به‌نظر می‌رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به‌کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت‌های خاص نسبت به بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های مادی و معنوی آنان، پاسخ‌گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از‌این‌رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت‌های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


دلاوری، ابوالفضل (1388)، "نقش کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در حل منازعات سیاسی و بین‌المللی"، مجله حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، ش بیست و شش، صفحات 152تا 180 .
    ذاکریان، مهدی و سیدرضی، عمادی (1392)، "سازوکار و کارکرد دولت انتقالی؛ تحولی مهم در حقوق بین‌الملل"، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره اول، صفحات 257-221 . 
    رایجیان‌اصلی، مهرداد (1390)، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
    رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1392)، "تأسیس شعب فوق‌العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین‌المللی، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، دوره چهار، شماره دو، صفحات 89 تا 117.
    سبحانی، مهین (1393)، "ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی" مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره پانزدهم، صفحات 19 تا143 .
    سبحانی، مهین (1393)، "بازدارندگی حقوق بین‌الملل کیفری و تاثیر آن در جوامع انتقالی" مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره اول، صفحات 119تا143 .
    شیری، عباس (1396)، عدالت ترمیمی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول .
    غلامی، حسین و رستمی غازانی، امید (1392)، "زمینه‌های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی"، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، صفحات 33 - 64.
    کریانگ، ساک و شیایزری، کیتی (1391)، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه: یوسفیان، بهنام؛ اسماعیلی، محمد، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). 
    محبی، سعید (1392)، "دولت، خسروی که دیگر شیرین کار نیست"، مجله مهرنامه، شماره سی‌ویکم، صفحات  123-124 .
    نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1383)، عدالت ترمیمی در اسناد بین‌المللی، [دیباچه] در: هنریک کاپتین، جرم، بزه‌دیده، عدالت، ترجمه: سماواتی (پیروز)، انتشارات حقوقی خلیلیان.
    نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393)، عدالت ترمیمی، دیباچه در، پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
    والین، لوک (1385)، "بزه‌دیدگان و شهود در جنایات بین‌المللی از حق حمایت تا حق بیان"، ترجمه: توکل حبیب‌زاده و  مجتبی جعفری، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و چهارم، صفحات  33-56 .
    هوارد، زهر (1383)، عدالت ترمیمی، ترجمه: حسین غلامی، تهران: انتشارات مجد.
African Charter on Human and Peoples Right (1981) . . Available at:
http://www.African-court.org/en/index.php/documents-legal-instruments/basic-documents
American Convention on Human Right (1969), available at: http://www.hrcr.org/docs/ American convention/oash/html.
Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted by the International Law Commission in 2001.UN Doc.
A/CN.4/L.602.Rev.1,26July2001.
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Right Law and Serious Violations of International Humanitarian Law", General Assembly, Sixtieth Session, 2005, A/RES/60/147
Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters", the Economic and Social council, 2002/12.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolution of the General Assembly, 40/34/1985
De Greiff, Pablo, 2006, Hand book of Reparations, Oxford University Press, First Published, New York.
European Convention on the Compensation of Victim of Violence Crimes. 24/1983
Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,1999, UN DDCCP. Center for International Crime Prevention, New York.
Hayner, Priscilla.B,2011, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Routledge, Second Edition, New York.
Huyes, Luc,2008, "Introduction, Tradition-Based Approaches in Peace Making Transitional Justice and Reconciliation Policies", In Huyes, Luc, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experience (IFDEA) Stockholm, Sweden.
Igerja, Victor, Dias-Lambranca, Beatrice,2008, "Restorative Justice and the Role of Magamba Spirits in Post-Civil war Grongasa, Central Mozambique", Huyse, Lus, salter, mark, Traditional Justice and Reconciliation After Violent Conflict, Learning from African Experiences, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden.
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.Available at: http://www.ohchr.org/en/professional interest/pages/ccpr.aspx.
Ltigo, James. Ojera (2008), Northern Uganda, Tradition-Based Practices in the Acholi Region, Huyse, Lus, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experiences, (IifDEA) Stockholm, Sweden.
Macrothink Institute,2011, "Restorative Justice in Tranitional Sierra Leone" Journal of Public Administration and Governance, vol. 1, No 1.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace our own:2007, Victims' Perceptions of Accountability Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, United Nation.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programs, New York and Genova.
The European Convention on Human Rights, 1950.Available at:
http://www.hir.org/docs/ECHR50.html.
The Universal Declaration Human Rights, 1948, General Assembly, Available: http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml.
Universal Civil Jurisdiction With Regard To Reparation for International Crimes, the Institute of International Law, 30 August 2015.
United Nation General Assembly, the Resolution on the Responsibility to Protect, 2009.
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r049.htm.
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/CERD.aspx.
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cec.aspx
http://www.annesty.org/en/latest/news/2016/hissene-habre-verdict-landmark-decision-brings-justice-for-tens-of-thousands-of-victims