اهمیت و جایگاه آموزش قضات در اسناد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با نظام قضایی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جایگاه ویژه قضاوت نسبت به سایر مشاغل سبب می­گردد تا حد بالایی از دانش و مهارت برای دست­یابی به این منصب و تداوم فعالیت در آن ضروری باشد. بخش عمده این مهارت­ها اکتسابی است و از طریق آموزش به‌دست می­آید. موضوعی که با توجه به احساس ضرورت آن در سال‌های اخیر، مورد توجه دادگستری کشورها قرار گرفته است و از این حیث سازمان ملل متحد نیز با توجه به نقش مهمی که دادگستری کشورها در تحقق حکمرانی مطلوب و اجرای حقوق بشر ایفا می­کنند، به این موضوع پرداخته و اسناد متعددی را در این زمینه به‌تصویب رسانده است. به‌طورکلی در این اسناد آموزش قضات به دو بخش آموزش پیش از خدمت و آموزش حین خدمت تقسیم می­شود که به‌عنوان پیش‌شرط و لازمه امر قضاوت تعریف می­شوند. در این نوشتار سعی خواهد شد؛ اهمیت آموزش قضات، انواع آموزش­ها، شیوه­های اجرای آن و موضوعات آموزشی را با تکیه بر این اسناد مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت نگاهی بر وضعیت آموزش قضات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با اسناد سازمان ملل متحد داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


    آرمان، مانی؛ خسروی، محبوبه (1392)، "اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی"،  فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره هفتاد و یک.
    پوراحمدی لاله، محمدرضا (1387)، "مجرم، اجتماع، قاضی"، مجله وکالت، فروردین، شماره سی و پنج و سی و شش.
    دمیری، ایمان (1390)، "بررسی نحوه انتخاب قضات در کشورهای توسعه نیافته/ ظرافت‌های عملی در گزینش قضات"، مجله وکالت، اسفند، شماره سی و نه.
    شریفی، مجتبی (1381)، "نگرشی عمیق بر آموزش غیرحضوری قضات"، مجله حقوقی دادگستری، زمستان، شماره چهل و یک.
    طهماسبی، جواد (1385)، "ساختار وزارت دادگستری بلژیک"، مجله قضاوت، مهر، شماره چهلمین.
    قشلاقی، مژگان؛ حقانی، محمود؛ محمدی‌مقدم، یوسف (1394)، "نیازسنجی گروه‌های شعلی قضات براساس رویکرد شایستگی"، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، شماره شانزدهم.
    کریمی، جابر؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ حاجی‌احمدی، محمود (1384)، "بررسی و مقایسه نظام آموزشی حوزه و دانشگاه"، پژوهشنامه تاریخی انقلاب اسلامی، شماره یازده و دوازده.
1- E Gravel and Q Delpech, "International labor standards: Recent developments in complementarity between international and domestic systems", 147(4), International Labor Review, 2008.
2- Hamblin, A. C., Evaluation and control of training. Maidenhead, McGraw-Hill, 1974.
3- K. M., Esterling, "Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench", Judicature, Vol. 82, no. 5, 1998.
4- Lecce, Gail & Others; "Guidance For Promoting Judicial Independence And Impartiality", Technical Publication Series, Office of Democracy and Governmence-Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance, 2002.
5- M.D. Kirby, “Judicial Stress: An Update”, 71, Australian Law Journal,1997.

Document

6- A/70/263
7- A/HRC/11/41
8- A/HRC/11/41/Add.2.
9- A/HRC/8/4/Add.2.
10- E/CN.4/2005/60/Add.2.
11- E/CN.4/2006/52/Add.3.
12- E/CN.4/2006/52/Add.4.
13- E/CN.4/Sub.2/1985/18.
14- Commentary on The Bangalore Principles of Judicial Conduct, united nation office on drugs and crime, September 2007.
15- Knaul, Gabriela, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers to general assembly, 2015.
16- Knaul, Gabriela, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers to Human right council, Advance report on the global thematic study on human rights education and training of legal professionals, 2012.
17- Knaul, Gabriela, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers to human rights council, 2010.
18- Principles of Conduct for Court Personnel”, Report of the Fourth Meeting of the Judicial Integrity Group, 27-28 October 2005.
19- Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2011.
20- Strengthening basic principles of judicial conduct, Annex, Bangalore Principles of Judicial Conduct, ECOSOC 2006/23