مؤلفه ها وبایسته های کیفرخواستِ شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

   
کیفرخواست شفاهی یکی از گونه­های رسیدگی اختصاری در نظام­های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته­های خود در فرایند کیفری، نمونه­ای از مدیریت‌گرایی این نظام­ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به‌شمار می­آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین‌پرسش پاسخ دهد که  مؤلفه‌ها و بایسته‌های نهاد  کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو  شکلی و موضوعی ویژه­ای را دارد. نقش­آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته­های عملیاتی  کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را  همانند  شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت­گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به‌همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می‌باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


    خالقی، علی (1398)، آئین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
    ابراهیمی، فتاح (1393)، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. 
    آشوری، محمد؛ مهدوی‌ثابت، محمدعلی؛ رضوی‌فرد، بهزاد؛ صعیدی، یاسین (1396)، «افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاحها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و رویه قضائی بین‌المللی)»، مجله  تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره سی و چهار، صفحات 48-11.
    تقی‌پور، علیرضا؛ سلیمی، واحد (1397)، «تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آئین دادرسی کیفری»، مجله  پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره پیاپی هفده، صفحات 88-61.
    توسلی‌نائینی، منوچهر؛ خسروشاهی، قدرت‌الله؛ نصراللهی، زهره (1395)، «اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی دادگستری، شماره نود و چهارم، صفحات 94-71.
    رجبی‌تاج‌امیر، ابراهیم (1397)، «چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری». مجله پژوهش‌های دانش انتظامی، شماره پیاپی هفتاد و هشت، صفحات 102-65.
    رحمدل، منصور (1397)، «تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، شماره پانزده، صفحات 188-157.
    ساقیان، محمدمهدی (1393)، «تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره یک، صفحات 118-103.
    صابر، محمود؛ ناظریان، حسین (1393)، «مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر»‌، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره چهار، صفحات 72-47.
    ضرغامی، فرید؛ مهرا، نسرین (1393)، «مبانی دادرسی بدون کیفرخواست در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره دو، صفحات 152-127.
    غفاری، هدی؛ عباسی‌کلیمانی، عاطفه (1385)، «مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فراملی»، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره سی و چهار، صفحات 148-119.
    فتحی، محمدجواد؛ دادیار، هادی (1392)، «جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه»، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره هفت، صفحات 148-123. 
    فروتن، مصطفی؛ شاکری، یاسر؛ فیلوندی، خلیل (1396)، «اصل برائت در حقوق کیفری ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی»، مجله اندیشمندان حقوق، شماره سیزده، صفحات 77-59.
    قدسی، سیدابراهیم؛ ملکی، امین؛ غلامی، میثم (1398)، «جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره سی و هفت، صفحات 242-219.
    کوشکی، غلامحسین (1389)، «بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره دو، شماره پیاپی یک، صفحات 609-565.
    گلدوست‌جویباری، رجب؛ میرکمالی، علیرضا؛ قبلی، ژاله (1397)، «نوآوری‌های آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی»، مجله دانش و پژوهش حقوقی، شماره یک، صفحات 100-77.
    محمدی، شهرام؛ رستگار مهجن‌آبادی، محمدباقر (1394)، اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری در پرتو نظام حقوقی فرانسه و ایران.مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی.شماره پیاپی سه، صفحات 133-115.
    میرشکاری، عباس (1392)،  قاعده مالایعلم الا من قبله (نقد رأی شماره 394 مورخ 24/2/1392 شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار)، مجله رویه قضائی، شماره دو، صفحات 38-27.
-Smith, Emily .(2013). »Running before We Can Walk? Mutual Recognition at the Expense of Fair Trials in Europe's Area of Freedom, Justice and Security« .New Journal of European Criminal Law 4,: 82-98.
-Scheb,Jhon M. Scheb,Jhon M II.(2009).Criminal Law« .Fifth Edition. Wadsworth publication.
-Summers, Sarah. J .(2007).Fair Trials: The European Criminal Procedural Tradition and the European Court of Human Rights , New York :Hart publishing.