دوره و شماره: دوره 26، شماره 95، مهر 1400 
ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال

صفحه 127-144

زهرا ساعدی؛ حسین آقایی جنت مکان