طبیعت- درمانی؛ رویکردی نوین در نظام اصلاحی زندان

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قریب به سه دهه است که برنامه های متنوع طبیعت- درمانی به عنوان یک رویکرد اصلاحی نوین در زندان های برخی از کشورها (نظیر امریکا، انگلستان و کانادا) به کار بسته می شود. مطالعات تجربی متعدد حکایت از توفیق این برنامه ها در راستای اهدافی نظیر کاهش نرخ تکرار جرم و یا ادغام پذیری دوباره زندانیان در جامعه می کنند. به نحوی که می توان گفت، طبیعت درمانی در حال بدل شدن به یک الگوی موفق اصلاحی در نظام زندان های این کشورها است. با این حال، هیچ نوشتاری در ادبیات جرمشناسی یا کیفرشناسی پارسی به بررسی این الگوی نوظهور نپرداخته است و هنوز هیچ یک از زندان های ایران نیز درصدد تجربه آن برنیامده اند. این نوشتار می کوشد تا در چهار بخش مجزا، مبانی نظری طبیعت درمانی، جلوه ها و اهداف آن در زندان ها، نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی این برنامه ها در زندان ها، مکانیسم های نظری اثربخشی آن و نهایتا، وضعیت به کار گیری این برنامه ها و جایگاه طبیعت درمانی در نظام زندان های ایران را ارائه نماید.

 

کلیدواژه‌ها


Books:
- Feldbaum, et.al, (2001), The Greening of Corrections: Creating a Sustainable System. National Institute of Corrections, Department of Justice. Washington D.C: National Institute of Corrections.
- James, D& Glaze, L,(2006) Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates. Bureau of Justice Statistics. Retrieved From http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/mhppji.pdf. (downloaded at 2018/05/21)
-Jenkins, Rachel D,( 2016), Landscaping in Lockup: The Effects of Gardening Programs on Prison Inmates, Arcadia University, Graduate Theses.
Articles:
- Home Office Custodial Estate, (2007), Offenders And Nature, Helping people, Helping Nature, retrieved from: https://www.forestresearch.gov.uk/documents/1424/Offenders_and_Nature_report.pdf. Downloaded at: 2018/05/12
- khatib, D & Krasney, M.E (2015) Greening Programs to Facilitate Prisoners Reentry, retrieved from:https://civeco.files.wordpress.com/2013/09/khatib_krasny_greening_reentry_15.pdf,(2018/05/21) : 1-19
- Lindemuth, A L, (2007)Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff in the United States: Precedents and Contemporary Applications, Journal of Mediterranean Ecology, V8, : 87-97
- Martinson, Robert (1974), What Works? Questions and Answers about Prison Reform, The public interest, V 35: 22-54
- Moore, A & Freer, T& Samuel, N (2015). Correctional Agriculture as a Transformative Learning Experience: Inmates Perspectives from Marion Country Scheriffs Office Inmate Work Farm Program. The Journal of Correctional Education, 66(3), 16- 27.
- Moore, Ernest.O (1981), A Prison environment’s effect on health care service demands, Journal of Environmental Systems, V 11, : 17-34.
- Nadkarni, Nalini, M, et. Al, (2017), Impacts of nature imagery on people in severely nature- deprived environments, Frontiers in Ecology and the Environment, V 15,7 ,: 395- 403
- Sandel, M.H (2004). Therapeutic Gardening in Long-Term Detention Settings. Journal for Juvenile Justice Services, 19, :123- 131.
- Sander, Linden V, D ,(2015) Green prison programs, Recidivism and Mental health, A Primer, Criminal Behaviour and Mental Health, V 25, : 338- 342