اعتبارسنجی و ارزش‌گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 دانسگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می‌باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی‌توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی‌توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می‌شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش‌گذاری می‌شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می‌تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می‌رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش‌گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره‌گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


9.Combs, Nancy Amoury, “Evidence”, in: Routledge Handbook of International Criminal Law, William A. Schabas & Nadia Bernaz (Eds.), New York, Routledge, 2011.
10.De Smet, Simon, “A structural analysis of the role of the Pre-Trial Chamber in the fact-finding process of the ICC”, in: The Emerging Practice of the International Criminal Court, Carsten Stahn & Göran Sluiter (Eds.), Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
11.Dutton, Yvonne M., “Virtual Witness Confrontation in Criminal Cases A Proposal to Use Videoconferencing Technology in Maritime Piracy”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 45, 2012.
12.Martin Hannibal, Lisa Mountford (2010-2011), Criminal litigation handbook, Oxford university press.