نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از بزه‌دیدگان با تأکید بر کودکانِ بزه‌دیده

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هنگامی‌که دولت با همه­ی نیروهای خود به همراه جامعه­ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه­دیدگان گام برمی­دارد، چهره­ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می‌شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن­ها و نهادهای جامعو‌ی جامه­ عمل می­پوشد. این حمایت‌ها که از جانب سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد را می‌توان در غالب دودسته تقسیم‌بندی کرد نخست حمایت‌های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه­دیده و دو حمایت‌های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان‌های مردم‌نهاد فقط اعلام­کننده جرم هستند یا می‌توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت­های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان‌های مردم‌نهاد، شاکیِ جرائم واقع‌شده در حیطه مقررات این ماده هستند

کلیدواژه‌ها


iiiiiiii