رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

عنصر روانی تنها در برگیرنده‌ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته‌اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه‌ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می‌بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش‌بینی می‌کردند. بی‌پروایی و بی‌احتیاطی دو جلوه از بارز‌ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می‌توانند سرزنش مرتکب آن‌ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می‌آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی‌اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن‌ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار‌های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش‌ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار‌ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن‌ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار‌های ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌پروایی را قابل سرزنش دانست.

کلیدواژه‌ها


- Ashworth, Andrew, (2006), Principle of Criminal Law, 5ed, Oxford University Press
- Elliott, Catherine, and Quinn, Frances, (2000), Criminal Law, 3th, Dorchester (Dorset), Pear Pearson Education Limite
- Fletcher, George, (1998), Basic Concepts of Criminal Law, New York, Oxford University Pres
- Hall, Jerome, (1947), General Principles of Criminal Law, New Jersey, The Bobbs Merrill. Company.
- Herring, Jonathan, (2002), Criminal law Palgrave Pacmillan. New York
- Lafave, W. and Scott, A. (1986), Substantive Criminal Law, West Publishing, St.Paul, Minnesota.
- Moran, Mayo, (2003), Rethinking the Reasonable Person an Egalitarian Recons Action of the objective standard, Oxford University Press.
- Ormerod, David, (2008), Smith and Hogan, Criminal Law, 12th, Oxford University Press, New York.
- Tebbit, Mark, (2005), Philosophy of Law an Introduction, Routeledge, Oxon.
- Norrie, Allen (1996), The Limits of Justic: Finding Fault in the Criminal Law, The Modern Law Reviwe, vol, 50, 4, PP 540.
- Norrie, Allen, (1992), Subjectivism and the Limts of Criminal Recklessness, Oxford Jurnal of Legal Studies, vol, 14, No, 1, PP 45-58.