نقطه انتقال ریسک مسئولیت قراردادی در قراردادهای بین المللی فروش و حمل گاز طبیعی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین، 1980)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعیین نقطه انتقال ریسک مسئولیت قراردادی در قراردادهای بین المللی فروش و حمل گاز در موقعیت سیاسی و اقتصادی دارندگان این مخازن و متعاقدین این قراردادها از اهمیت به سزائی برخوردار است. بعلاوه نحوه توزیع ریسک و نقطه انتقال آن موقعیت قراردادی و مالی اطراف قراردادهای مزبور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در پروژه های  فروش و حمل گاز طبیعی از طریق خط لوله معمولا طرفین قرارداد نقطه انتقال مالکیت، ریسک و کالا را در قرارداد پیش بینی می نمایند و در صورت عدم تعیین قانون حاکم و سکوت مقررات سرزمینی مقررات کنوانسیون وین و اینکوترمز در خصوص انتقال ریسک مسئولیت بر این قراردادها می تواند حاکم شود. در پروژه های انتقال انرژی نیز که متضمن حمل دریایی کالا از طریق کشتی است نقطه انتقال مسئولیت قراردادی مطابق توافق اراده طرفین و یا مقررات کنوانسیون های حمل دریایی یا سایر مقررات مرتبط بین المللی خواهد بود. در کنوانسیون وین قاعده اصلی در تعیین نقطه انتقال مسئولیت این است که با تسلیم کالاریسک منتقل می شود ولی مواردی استثنائی برای تعیین نقطه انتقال ریسک وجود دارد که راه حل دیگری پذیرفته شده است و آن، زمان انعقاد قرارداد است.

کلیدواژه‌ها


1-Biancardi, Paul; Lisa M,Bogards,1995," From" Command And Control" to Risk Management: The Evolution of the Federal Natural Gas Pipeline Safety Programme", Energy Law Journal,vol.16,pp.461-462
2-Bridge, Michael,1997,the Sale of Goods, Oxford University Press
3-Creti, Anna & Villeneuve, Bertrand;2004, " Long Term Contracts and Take or Pay Clauses in Natural Gas Markets",Energy Studies Review, p.8
4-Crocker, K.Masten,1985," Efficient adaptation in long term contracts: Take Or Pay Provision for natural gas", American Economic Review, 75,5,p.1083
5-David, Martyn R,1996,Upstream Oil and Gas Agreements, London, Sweet & Maxwell
6-David,Martyn R,2002,Natural Gas Agreements,London,Sweet & Maxwell
7-Demirbas A,2006," The Importance of Natural Gas as a World Fuel, Energy Sources", Part B: Energy and Planning, Taylor & Francis, vol.1,No.4,p.413
8-Griffin, Paul,2002, Transnational Gas Projects and Their Agreements,vol.20, London,Sweet & Maxwell
9-Matthiesen, Henning,2000," To What Extent Do T.O.P Contracts Facilitate the Development of Infant Gas Markets and What challenges Do They pose the Time of Liberalization?",Cemlp Annual Review,Article7,p.5
10-Medina, J.Michael;1991," The Take or Pay wars: A Coutionary Analysis for The Future", aiticle 7, Tulsa Law Review
11-Mills, Deborah and Emma Thomas,2002, An Overview of Offshore UK Gas Transportation Agreements, Natural Gas Agreements, London, Sweet & Maxwell
12-Mogel, William A, John P, Gregg,2004," Appropriateness of Imposing Common Carrier Status on Inter-State Natural Gas Pipelines", Energy Law Journal,vol.25.No.21,p.23
13-Pulido, Patricia;2012," To What Extent Do Take or Pay Contracts Enhance Natural Gas Development In COLOMBIA?", University of Dundee,p.2
14-Roberts, Peter,2004, Structuring Effective Gas Transportation Agreements, International Energy Law and Taxations Review, vol.20,London, Sweet & Maxwell
15-Roberts ,Peter;2004, Gas Sales and Gas Transportation Agreements: Principles and Practice ,London, sweet and Maxwell
16-Roberts, Peter, 2014, Gas and LNG Sales and Transportation Agreements Principles and Practice, 4th Edition,vol.1,London, Sweet and Maxwell
17-Roggenkamp, Martha M, 1998, "Petroleum Pipelines in the North Sea: Questions of Jurisdiction and Practical Solutions", Journal of Energy Law,vol.16,p.135
18- Schlechtriem,Peter,1998,Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods,2nd ed
19-Stein, Stephen W,2003, "Introduction to the Financing of Cross-Border Gas Pipelines in Emerging Nations", Journal of Energy & Natural Resources Law, vol.21,No.3,pp.277-279
20-Stickley, D.C.2004," Gas Supply and Purchase Contracts in Natural Gas Negotiation and Contracts", Chapter 4, p.1
21- Uzezi Aziano , Efe; "Natural Gas Contracts: Do Take Or Pay Clauses Fall Foul of The Rule Against Penalties?",Journal of Energy and Natural Resources Law, May 2012, p.8