دوره و شماره: دوره 26، شماره 93، خرداد 1400 
بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا

صفحه 171-193

یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی


حقوق بزه‌دیدگان ویژه در قانون آئین دادرسی کیفری1392

صفحه 195-209

موسی پیریایی؛ محمد مهدی ساقیان؛ شهرام ابراهیمی


حق تصویر در مکان عمومی

صفحه 211-236

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری