فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در طول تاریخ بشر چرایی و چگونگی مجازات همواره مورد بحث و توجه اندیشمندان بوده است و به دنبال آن اندیشه های گوناگونی برای توجیه مجازات شکل گرفته است. یکی از بنیادی ترین اندیشه ها  جهت توجیه مجازات  بازدارندگی می باشد که هدف نهایی آن ارعاب و عبرت انگیزی است. پژوهش حاضر درصدد ارزیابی بازدارندگی مجازات های حبس و جزای نقدی می باشد. به همین منظور از بین پرونده های جرم سرقت در حوزه قضایی شهر مشهد 100 پرونده  با مجازات حبس و 100 پرونده با مجازات جزای نقدی به طور تصادفی از بین محکومینی که مجازات آنها در سال 1393 اجرا شده بود انتخاب نمودیم. مدت یک سال پس از اجرای مجازات به عنوان فرصت تکرار جرم در نظر گرفته شد و سپس در مورد هر یک از آنها استعلام شد تا مشخص شود آیا در فاصله یک سال بعد از اتمام محکومیت اولیه مجددا مرتکب جرم شده اند یا خیر. نتایج نشان می دهد 25 درصد از محکومین به حبس و 15 درصد از محکومین به جزای نقدی مرتکب تکرار جرم شده اند. همچنین در تکرار جرم محکومین به حبس بر خلاف جزای نقدی، بین متغیر های جمعیت شناختی با تکرار جرم رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
فارسی
 اجرای احکام کیفری شهر مشهد.
 برومند، فاطمه (1392). " ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی "، مجله کارآگاه، دوره دوم، سال ششم. 75-97.
 بولک، برنار (1391)، کیفرشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مجد.
 جوان جعفری, عبدالرضا, فرهادی آلاشتی, زهرا, ساداتی, سید محمدجواد. (1395). "بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر" پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم59-78.
 جوان جعفری، عبدالرضا. ساداتی، سید محمد جواد (1391)، "سزاگرایی در فلسفه کیفر"، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره اول. 81- 59.
 دانش، تاج زمان (1393)، مجرم کیست جرم‌شناسی چیست.(چاپ دوازدهم)، انتشارات کیهان.
 شفیعی. کتایون، ابراهیمی. امرالله، اصغری. فریبا (1384)، "عوامل اجتماعی و دموگرافیک مرتبط با جرم و بزهکاری در زنان مجرم"، دو فصل‌نامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره سوم، شماره پنجاه‌ویک و پنجاه‌ودو.
 عباچی، مریم؛ و ساعد، محمدجعفر(1384). " ادبیات ارزیابی پیشگیری از جرم ». کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم". مرکز مطالعات توسعه قضایی. تهران. 15-37.
 قائمی. علی (1366)، آسیب‌ها و عوارض اجتماعی(ریشه‌یابی، پیشگیری، درمان)، (چاپ دوم)، انتشارات امیدی.
 کاتینگهام، جان (1384)، "فلسفه مجازات، ابراهیم باطنی و محسن برهانی"، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره چهارم.
 ماری، فیلیپ (1385)،"کیفر و مدیریت خطرها، به سوی عدالتی محاسبه گر در اروپا"؛ ترجمه: حسن کاشفی اسماعیل زاده، مجله حقوقی دادگستری شماره 48 و 49 ،پاییز و زمستان 1383.
 نجفی توانا، علی (1390)، جرم‌شناسی، (چاپ چهاردهم )، ناشر خط سوم.
 نوربها، رضا (1392)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
 وایت، راب. هینز، فیونا (1395)، جرم و جرم شناسی، علی سلیمی، چاپ هشتم : تهران موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه. انگلیسی
 Breuk, R. E., Clauser, C. A. C., Stams, G. J., Slot, N. W., & Doreleijers, T. A. H. (2007). "The validity of questionnaire self-report of psychopathology and parent–child relationship quality in juvenile delinquents with psychiatric disorders". Journal of Adolescence, 30(5), 761-771.
 Comptroller general of the United States (1976), states and county probation Systems in crisis'', Report to the congress of the United States, Washington. D.c: government printing office.
 Cradwell, Morris (1951), '' review of a new type of probation study made in Alabama, federal probation'', 15: 3-11.
 Duff, Antony. Garland, David (1994), A reader on Punishment, Oxford University press.
 Fleischer, belton (1966), "the Efect of in Delinquency", the American Economic Review, p.543-555.
 Geerken, Hayes (2006), the New Orleans Offe/85741000nder Study, Washington D.C.
 Hart, HLA (2009), Prolegomena to the Principles of Punishment, in H.L. A Hart, ''Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law''. Claendon Press.
 Hudson, Barbara (2003), Understanding Justice, An Introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory, Open University press.
 Irish, James (1972), Probation and its Effects on Recidivism, Mineola, New York.
 Irish, James (1989), Probation and Recidivism, Nassau County Probation Department, Mineola, New York.
 Kusuda, Paul (1976), Probation and Parole Termination; Division of Corrections, Madison, Wisconsin.
 Langan, Cunnif (1992), Recidivism of Felons on Probation, Washington D.C.U.S Department of Justice.
 Packer, Herbert (1968), The limits of the criminal sanction, Stanford: Stanford: university press.
 Petersilia, Joan (1985), ''Community Supervision", Crime and Delinquency, vol 131.
 Pinatel, Jean (1955), "Les aspects statistiques du récidivisme", Revue de science criminelle ET de droit pénal comparé, p. 110-121.