بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای  متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده  48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم  محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


Belanger, T. A. (1993). Symbolic Expression in the Courtroom: The Right to a Fair Trial Versus Freedom of Speech. Geo. Wash. L. Rev., 62, 318.

Ma, Y. (1999). Comparative analysis of exclusionary rules in the United States, England, France, Germany, and Italy. Policing: an international journal of police strategies & management, 22(3), 280-303.
Oakst, Dallin H. (1970). Studying The Exclusionary Rule in Search And Seizure, The University of Chicago Law Review, Vol37 ,No 4.

O'Reilly, G. W. (1996). Comment on Ingraham's Moral Duty to Talk and the Right to Silence. J. Crim. L. & Criminology, 87, 521.

Thaman, S. C. (Ed.). (2012). Exclusionary rules in comparative law (Vol. 20). Springer Science & Business Media.
Sanders, A., Young, R., & Burton, M. (2010). Criminal justice. Oxford University Press