تحولات کیفر سالب آزادی و تاثیر الگوهای آن در سیاست کیفری تقنینی پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

کیفر سالب آزادی از دیرباز، در حوزه تقنین و قضا، با بیشترین اقبال مواجه بوده است. در سطح جهانی، با ظهور مکاتب کیفری از مکتب کلاسیک تا نئوکلاسیک نوین، در نتیجه تغییر اهداف مجازات ها، کیفر حبس از لحاظ کمیّت اعمال و کیفیت اجرا همواره دستخوش تغییر قرار گرفته و پذیرای الگوهای متعدد بوده است. اما قانونگذار ایران تا چه میزان از این تغییرات تاثیر پذیرفته است؟ از همان ابتدا و  با تصویب  قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیروی از یافته های مکاتب مذکور و پذیرش الگوهای حاکم بر کیفر حبس را می توان یافت، اما با وقوع انقلاب اسلامی آثار تبعیت از مقرّرات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1361 با  تقسیم بندی  جدید مجازات ها و حذف حداکثری مجازات حبس از جرایم تعزیری، محسوس است

کلیدواژه‌ها


 Bridge, George S., and James A. Stone.(1986). Effects of criminal punishment on perceived threat of punishment: Toward an specific deterrence . Journal of research in crime understanding of and delinquency..
 Brown,Michelle.(2014).”New Penalogy”,in :Bruinsma,G:weisburd,D(eds),Encyclopedia of criminology and criminal justice ,Springer Science Business Media,new York.
 Cullen,F.T.And Jonson ,C.L(2012).Correctional theory ,context and consequencws,Sage publ.,Los Angeles.
 Doob,A.N. et al (2014) Issues related to harsh sentences and mandatory minimum sentence : general deterrence and incapacitation, center for criminology sociological studies , University of Torento ,p.bl.
 Hudson,A.Barbera.(2003),Understanding Justice:An Introduction to Idea Perspective and Controversies in Modern Penal Theory,2th Edition,Open University Press,Buckingham,Philadelphia.
 Miles,T.L.and Lunwing .J(2007) .The silense of lambdas,deterring incapacitation research: journal of quantitative criminology.
 Polsenberge, Christina Rut.(1994).Survival analysis and specific deterrence : Integrating theoretical and empirical models of recidivism, Doctoral Dissertation, the university of Maryland.
 sherman,L &H.Strang.(2007).Restorative Justice ;The evidence ,Smith Institude Pub.
 Tonry, M. and Mekeweski, M.(2008). The malign effects of drug and crime control policies on black Americans, in: crime and justice ,a review of research ,vol.37,The university of Chicago.
 Von Hirsch,A.,Ashworth,A.and Robert,J.(2009).Principle sentencing,Hart publishing ,USA.
 Von Hirsh and Ashworth, A.(2005). Proportionate sentencing: exploring the principles, Oxford university press Oxford..
 Wright,V.Deterrence in criminal justice, evaluating certainty vs. severity of punishment, the sentencing project,Washington D.C,p4.
 Zaibert Leo.(2005). Punishment and Retribution,Ashgate Punishment Company,USA.