تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار

نویسنده

دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

یکی از شیوه‌های غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودی‌های دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه می‌شود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوری‌ناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوری‌ناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است.
این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقل‌های حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.

کلیدواژه‌ها


فارسی
افتخار جهرمی، گودرز، 1378، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27 و 28
رنجبری، ابوالفضل،1391، بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم
سیفی، سیدجمال، 1377، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه آنسیترال، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 23، پائیز و زمستان 1377
شمس، عبدالله، 1384، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، 1384
شمس، عبدالله و بطحائی، سید فرهاد، 1394، ماهیت حقوقی داوری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 70، تابستان 1394
عراقی، سید عزت الله، 1383، حقوق کار، جلد 1، انتشارات سمت، چاپ سوم
کاتوزیان، ناصر، 1373، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ چهارم.
کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا، 1391، داوری‌پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36
فتاحی، مهدی، 1394، نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه قضایی درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی، دوفصلنامه دانش حقوق عمومی، سال چهارم، شماره 11
مافی، همایون و تقی پور، محمد حسین، 1396، ماهیت حقوقی داوری، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 21
انگلیسی
Antonie, Theodore J.St., 2017, Labor and Employment Arbitration Today: Mid-Life Crisis or New Golden Age?, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 32.
Berger, Klaus Peter, 2007, Re-examining the Arbitration Agreement: Applicable Law- Consensus or Confusion?, In Albert Van Den Berg, International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series 2006 Montreal 13, Kluwer Law International.
Calvin, Alexander J.S., 2014, Mandatory Arbitration and Inequality of Justice in Employment, 35 Berkeley J.Emp. and Lab.L. 71.
Estreicher, Samuel, 1990, Arbitration of Employment Disputes Without ::union::s, Chicago-Kent Law Review, Vol. 66.
Finkin, Matthew W., 1990, Commentary on Arbitration of Employment Disputes Without ::union::s, Chicago-Kent Law Review, Vol. 66.
Getman, Julius G., 1979, Labor Arbitration and Dispute Resolution, Yale L.J. , 88.
Lew, Julian, Loukas A. Misteles, Stefan M. Kroll, 2003, Coparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
Ware, Stephan J., 1996, Employment Arbitration and Voluntary Consent, Hofstra Law Review, Vol. 25, Iss. 1.
Yu, Hong-Lin, 2008, A Theoretical Overview of the Foundations of International Commercial Arbitration, Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 1, Iss.2.