دوره و شماره: دوره 23، شماره 83، مهر 1397 
چهارچوب‌های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی

صفحه 105-127

باقر شاملو؛ قدرت الله خسروشاهی؛ علیرضا مهدی پور مقدم


ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی

صفحه 129-156

مرتضی شهیدی؛ نبی دهقان؛ امین بدیع صنایع


حمایت حقوقی از حق بر صدا

صفحه 223-245

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ پگاه سرمدی