دوره و شماره: دوره 23، شماره 81، فروردین 1397 
گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

صفحه 1-27

غلامحسین الهام؛ امیرحسین بحیرایی؛ علی اصغر فرج پور


عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 29-52

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ سید مجتبی حسین نژاد


حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 53-76

غلامعلی سیفی زیناب؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره