گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی

چکیده

چکیده فارسی:
حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می‌شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می‌گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب‌های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می‌جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه‌های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه‌های شیعی این حق را شناسایی می‌کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Harvey Claflin Mansfield (1976), the Right of Revolution, Daedalus, Vol. 105, No. 4, American Civilization: New Perspectives, pp. 151-162, MIT Press American Academy of Arts & Sciences.
Christian G. Fritz (2008), American Sovereigns: The People and America’s Constitutional Tradition before the Civil War, Cambridge Univ. Press.
Maier, (2013), Pauline from Resistance to Revolution, Knopf Doubleday Publishing Group.
William Blackstone (1979), Commentaries on the Laws of England, 4 vols, Oxford.
John Rawls (2003), A Theory of Justice, Harvard University Press.
John Rawls (2005), Political Liberalism: Expanded Edition, Columbia University Press.
Robert Nozick (2001), Anarchy, state, and utopia, Wiley-Blackwell.
United States Declaration of Independence 1776.
New Hampshire constitution's Bill of Rights 1783.
Kentucky constitution's Bill of Rights 1792.
Declaration of the Rights of Man and the Citizen (Preface to the Constitution of 1793).
Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949.
The Greek Constitution as of May 27, 2008.
The Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic 1991.
The Universal Declaration of Human Rights 1948.