دوره و شماره: دوره 23، شماره 84، دی 1397 
معیار تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ایران

صفحه 147-164

حسین صفایی؛ سعیده صالحی؛ بختیار عباسلو؛ حسن بادینی


اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران

صفحه 197-224

علی اکبر جعفری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا