واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- دانشکده کارآفرینی

2 دانشگاه علوم قضائی

چکیده

نظام ثبت اسناد یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه‌تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده‌اند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه‌ریزی کرده‌اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش‌از‌پیش توسعه ‌‌یابد، اما استفاده‌ از روش‌های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه‌ها و زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه‌هایی منحصربه‌فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی‌‌نیازی از دخالت واسطه‌‌های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده‌سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش‌های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش‌های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش‌‌ها می‌تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت‌ها، بسترها، چالش‌ها، نواقص، نارسائی‌ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


 Ammous Dr. Saifedean (2016), Blockchain Technology: What is it good for? Social Science Research Network.
 BITCOIN, http://bitcoin.org (last visited Sep. 15, 2011).
 DURHAM NC (2006), U RPERA Enactmant and Erecording Standards Implementation guide, Property Records Industry Association (PRIA).
 E Katsh (2016), "ODR: A Look at History", in Wahab et al. 2012,'eBay User Agreement' http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html.
 Giancaspro Mark (2018), Is a‘smart contract’ really a smart idea? Insights from a legal perspective, computer law & security review, Vol 33.
 Gladman Brian, Ellison Carl, Bohm Nicholas, (2000), Digital signatures, Certificates and Electronic Commerce, version1. vol1.
 Guegan Dominique (2018), the digital world, alternatives to bitcoin blockchain, university of Paris, Pantheon Sorbonne review, vol 13.
 J Fairfield (2014), "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection" 71Washington & Lee Law Review Online Edition.
 J.P (2011), Virtual Currency: Bitsand Bob, THE ECONOMIST, http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/virtual-currency.
 Jacques Vos (2017), Blockchain Based Land Registry, Illusion or Something in Between, European Land Registry Association,7Th Annual publication.
 KAREN E. C. LEVY1 (2017) Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and the Social Workings of Law, Engaging Science, Technology, and Society 3.
 Kehrli, Jerome (2016), Blockchain 2.0 - From Bitcoin Transactions to Smart Contract applications,www.ssrn.com
 Lauslahti Kristian, Mattila Juri, Seppala Timo, (2017), Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices? ELTA reports, Downloaded from www.ssrn.com.
 . Nolan Bauerle, What is the Difference Between a Blockchain and a Database?, https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-and-database(20 June2018)
 Lin William Cong, Zhiguo He (2017), Blockchain Disruption and Smart Contracts, Social Science Research Network.
 OgashiTukafoto (2011), Bitcoin Mining for Funand Net Loss, SLACKTORY: http://slacktory.com/2011/08/bitcoin-mining-fun-loss/. Like a computer file, bitcoins can also be copied, but as this Comment will explain, they can only be spent once. Part II.A.1.
 R.C.Y. Chung (2003), Hong Kong's 'smart' identity card: Data privacy issues and implications for a post-September 11th America, 4 Asian-Pacific Law and Policy Journal.
 Raskin Max (2017), the Law and Legality of Smart Contracts, CITE AS: 1 GEO. L. TECH. REV.
 Raskin Max (2016), The Law of Smart Contracts, GEORGETOWN TECH. REV. (forthcoming)https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2842258, at 2.
 REGGIEO'SHIELDS (2017), SMARTCONTRACTS:
 LEGALAGREEMENTS FOR THE BLOCKCHAIN, NORTH CAROLINA BANKING INSTITUTE, Vol. 21.
 Richard Barbrook, Andy Cameron (1996), The Californian Ideology, 6 SCI. AS CULTURE 44.
 Rick Falkvinge (2011), Why I’m Putting All My Savings into Bitcoin, (FALKVINGE.NET),
 http://falkvinge.net/2011/05/29/why-im-putting-all-my-savings-into-bitcoin/ (describing process of sending money to friend in New Zealand via bitcoin network).
 Samuel, Bourque, Sara Fung, Ling Tsue (2014), ALAWYER'S INTRODUCTION TO SMART CONTRACTS, Social Science Research Network.
 Savelyev, Alexander (2018), Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, computer law & security review, Vol. 34.
 Savelyev, Alexander (2016), contract law 2.0: «smart» contracts as the beginning of the end of classic contract law, National research university High School of Economics, WP BRP 71/LAW/2016.
 SKLAROFF JEREMY, (2017), SMART CONTRACTS AND THE COST OF INFLEXIBILITY, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 166.
 Stephen E. Blythe (2008), Bulgaria's Electronic Document and Electronic Signature Law: Enhancing E-Commerce with Secure Cyber-Transactions, BULGARIA'S ELECTRONIC DOCUMENT LAW.
 STEPHENE, BLYTHE (2007), Hungary's Electronic Signature Act: Enhancing Economic Development with Secure Electronic Commerce Transactions, School of Management, New York Institute of Technology, USA.
 Tapscot Don, Tapscot Alex (2016), bluckchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world, social science research network.
 Trevor I. Kiviatt (2015), Beyond Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, 65 Duke L. J.
 Vali Ingmar, Laud Kardi, Paadik Loori (2014), Electronic Land Register Which Forcefully Eliminates Real Estates Fraud And Corruption, Social Science Research Network.
 Werbach Kevin, Cornell Nicolas (2017), Contracts ex machine, duke law journal, 67, downloaded from social science research network, www.ssrn.cm.
 William E. Wyrough, Ron Klein (1997), The Electronic Signature Act 1996, Breaking Down Barners to Widespread Electronic Commerce in Florida, Florida State University Law Review, Vol 24.