موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درصدد یکسان‌سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان‌سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت‌سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین‌المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه‌رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت‌های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه‌های جامع و سیاست‌های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین‌المللی نظیر مخالفت قدرت‌های جهانی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ‌یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال‌های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

کلیدواژه‌ها


 Al-Hajaj, Amir (2015), the Concept of Fundamental Breach and Avoidance under CISG. School of Law Brunel University.
 Almutawa, Obaid Khalfan (2015), the Role of Good Faith in the United Nations Conventions on Contract for the International Sale of Goods. University of Leicester.
 E. Bailey, James (1999), “Facing the truth; Seeing the Convention on Contracts for the international Sale of Goods, as an Obstacle to a Uniform Law of Intenational Sales”, Conrell International Law Journal, volume 32, article 1,Issue 2.
 Bukley, Ross and Andrews Ziegler (2014), CISG Exclusion and Legal Efficiency, Netherland: Kluwer Law International.
 Musai, Meysam, “Accession to the WTO, obserration of Copyright and the Iranian Book Market”, Quarterly Journal of the Economic Research, Vol. 11, No. 2.